AKU.ZI (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul AKU.ZI - Zvuková izolace

V tomto modulu se hodnotí veličiny vyjadřující zvukovou izolaci dělicích (ohraničujících) konstrukcí. Hodnotí se především vážená stavební neprůzvučnost R´w [dB] a vážená stavební normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku L´n,w [dB]. Konstrukce se zatřiďují do tříd A až D, přičemž třída D reprezentuje nedodržení normových požadavků, což je sice v procesu certifikace nepřípustný stav, ale u stávajících objektů se může vyskytnout.

Základní požadavky týkající se vzduchové neprůzvučnosti a kročejového hluku dělicích konstrukcí, vzduchové neprůzvučnosti vnitřních dveří, obvodového pláště a oken (dalších prvků obvodového pláště) jsou uvedeny v ČSN 73 0532. Informace týkající se základních požadavků kladených na zvukové izolace dělicích konstrukcí a dveří jsou v dané normě uvedeny v tabulce 1 (domy s byty), tabulce 4 (školy a vzdělávací instituce) a v tabulce 5 (administrativní budovy). Informace týkající se zvukové izolace obvodového pláště jsou uvedeny v dané normě v tabulce 9.

Pro účely hodnocení je třeba nejprve stanovit (převzít z akustické studie) následující veličiny zvukové izolace, které budou potřeba:

  • vážená stavební neprůzvučnost R´w [dB] pro jednotlivé dělicí konstrukce (stěnové a stropní) ohraničující posuzovaný prostor (v případě otvoru v konstrukci se tato konstrukce posuzuje jako složená);
  • vážená stavební normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku L´n,w [dB] příslušných stropních konstrukcí;
  • vážená neprůzvučnost vnitřních dveří Rw [dB];
  • vážená stavební neprůzvučnost obvodového pláště R´w [dB].

U konstrukcí, které jsou navrženy ze stejného materiálu a zároveň mají stejnou tloušťku a charakter navazujících konstrukcí, mohou být hodnoty zvukové izolace uvažovány stejnou hodnotou. Dále, splní-li některá konstrukce požadavky třídy A, lze předpokládat, že do této třídy bude patřit i konstrukce ze stejného materiálu, ovšem větší tloušťky. To se uplatní především u jednoduchých konstrukcí z hlediska vzduchové neprůzvučnosti.

Vážená neprůzvučnost dveří se zjistí měřením v laboratoři, její hodnotu může poskytnout výrobce či dodavatel dveří na základě protokolu o měření. U stejného typu dveří lze opět předpokládat obdobné vlastnosti. Není tedy nutné měřit každé dveře zvlášť.

Hodnocení z hlediska zajištění zvukové izolace dělicích konstrukcí je založeno na zatřídění do akustických tříd A; B; C a D. Toto třídění odpovídá splnění normových požadavků podle pravidel v Tab. AKU.ZI.1.

Tab. AKU.ZI.1 Akustické třídy zvukové izolace dělících konstrukcí

Ozn.  Podmínky

Ohodnocení dílčích prvků OZI

Třída D nesplnění základních normových požadavků, příp. stav, kdy nelze prokázat splnění požadavků

0

Třída C splnění základních normových požadavků s rezervou do 3 dB (u dveří s rezervou 1 dB)

3

Třída B splnění normových požadavků s rezervou 3 až 6 dB (u dveří s rezervou do 3 dB)

7

Třída A splnění normových požadavků s rezervou 6 dB a výše ) (u dveří s rezervou 3 a výše dB)

10

Po vyhodnocení konstrukcí dané místnosti z hlediska zvukové izolace se stanoví ohodnocení dané místnosti:

$ OZI_{m}=\frac{\sum_{i=1}^{j}OZI_{i}}{j} $

kde:

OZIm je ohodnocení dané místnosti z hlediska zvukové izolace;

OZIi je ohodnocení dílčí konstrukce na daný parametr zvukové izolace;

j je počet posuzovaných dílčích dělicích konstrukcí.

Příklad vyhodnocení místnosti z hlediska zvukové izolace

Chráněný prostor ohraničují 3 vnitřní stěnové konstrukce (všechny splňují třídu B), jedna obvodová stěna (pro denní dobu splňuje třídu A, pro noční dobu B), spodní stropní konstrukce nad průchodem (R´w – C, L´nw – A) a horní stropní konstrukce (nahoře je byt, (R´w – B, L´nw – C). Jaké ohodnocení prostor získá za zajištění zvukové izolace ohraničujících konstrukcí?

$ OZI_{m}=\frac{3\cdot B\left ( vnitr.\, st. \right )+A+B\left ( obv.\, st. \right )+A+C\left ( spod.\, str. \right )+B+C\left ( hor.\, str. \right )}{9\, dílčích\, hodnocení} $

$ OZI_{m}=\frac{3\cdot 7\left ( 10+7\right )+\left ( 10+3 \right )+\left ( 7+3\right )}{9}=\frac{21+17+13+10}{9}=\frac{61}{9}\cong 6,8 $

Dílčí ohodnocení OZIm pro daný prostor je 6,8.

Pro kontrolovatelnost vyhodnocení je nutné uvádět ohodnocení dílčích prostor například formou tabulky Tab. AKU.ZI.2.

Tab. AKU.ZI.2 Příklad tabulky s vyhodnocením dílčích místností

č. Dílčí posuzovaný prostor Ohodnocení dílčího prostoru OZIm Kreditové ohodnocení
1 místnost 1.01 5,5 $ K_{\textup{AKU.ZI}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}OZI_{m,i}}{n} $
2 místnost 1.02 7,1
 
n místnost X  

Kreditové ohodnocení modulu AKU.ZI se stanoví jako aritmetický průměr z ohodnocení dílčích prostor a počtu posuzovaných místností dle vzorečku v Tab. AKU.ZI.2, kde:

KAKU.ZI je kreditové ohodnocení zvukové izolace;

OZIm,i je ohodnocení i-té místnosti z hlediska zvukové izolace;

n je počet posuzovaných místností.