ARC.VZ (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul ARC.VZ - Výběr zpracovatele a výsledného řešení

V modulu se dle Tab. ARC.VZ.1 hodnotí procesní formy zajištění architektonické kvality díla: 

  1. Návrh nebyl zpracován architektem ani širší odbornou veřejností respektovaným tvůrcem (nearchitektem) – u novostaveb, dostaveb, nástaveb, přestaveb, dispozičních úprav a renovací procesně naprosto nevhodný přístup, často motivovaný zdánlivou snahou o snížení investičních nákladů. Často při takto neodborném návrhu dojde k poškození stávajícího vystavěného prostředí, stávající budovy nebo její části, nebo řešení obecně postrádá požadovanou vyšší kvalitu. Velmi často se tento přístup objevuje u zakázek malého rozsahu. 
  2. Návrh zpracoval architekt nebo širší odbornou veřejností respektovaný tvůrce (nearchitekt) – jedná se o základní procesní stupeň zajišťující kvalitu architektonického řešení. Zadavatel vybírá architekta na základě referencí, zkušeností z předchozí spolupráce, garancí ceny či kvality apod. Odbornost zpracovatele nebo respektovanost tvůrce v odborné komunitě je základní zárukou architektonické kvality díla. 
  3. Autor návrhu byl vybrán na základě výběrového řízení (minimálně 3 účastníci – architekti nebo širší odbornou veřejností respektovaní tvůrci) zohledňujícího koncepční přístup, hlavní myšlenky návrhu a portfolio účastníka řízení – oproti předchozí variantě může být výhodou oslovení více potenciálních tvůrců a vlastní diskuse vedená s uchazeči o zakázku nad koncepčním přístupem k investičnímu záměru. Zadavatel sice nedostane v rámci tohoto procesu konkrétní návrhy řešení a skici, ale cenná může být i samotná odborná debata nad koncepcí a dalším směřováním investičního záměru. Požadavkem řízení není odevzdání návrhu ani jednoduchých skic návrhu řešení. Pokud je součástí návrhu i cena za jednotlivé výkonové fáze, nesmí mít ve výběrovém řízení větší váhu než 50 %*. 
  4. Návrh byl vybrán z více předložených návrhů od více autorů (minimálně 3 nezávislí zpracovatelé – architekti nebo širší odbornou veřejností respektovaní tvůrci) – Tento model je označován jako paralelní (nebo souběžné) vypracování zakázky více nezávislými zhotoviteli (SVZ). SVZ je možné využít při zadávání zakázek na projektové služby do 1 mil Kč. Odevzdané návrhy jsou náležitě honorovány podle zadaného rozsahu. Výběr zhotovitele je proveden podle předem známých kritérií. Hodnocení je provedeno odbornou komisí. Cena služby nesmí mít ve výběrovém řízení větší váhu než 50 %*. 
  5. Architektonická soutěž s výhradou od ČKA – Například s výhradou výše odměn. 
  6. Architektonická soutěž dle regulí ČKA – Základní informace o tom, jak postupovat, podává Česká komora architektů (ČKA). Pravidla architektonické soutěže určuje vyhlašovatel v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek a soutěžním řádem ČKA. Vyhlašovatel soutěže rozhoduje sám o druhu soutěže, obsahu soutěžích podmínek, složení poroty, výši odměn a cen v soutěži či honorářích za činnost v odborné porotě a za další konzultace, a také o konečném zadání zakázky – výběru projektanta. V současné době existuje řada firem, které se zabývají organizací a administrací architektonických soutěží na profesionální úrovni. Najmutím externího administrátora získává vyhlašovatel odbornou podporu při přípravě, realizaci i vyhodnocení soutěže. Odborná porota může pomoci při formulování soutěžního zadání. Schvaluje také soutěžní podmínky i zadání., ČKA hraje při přípravě soutěže pouze roli poradní, vystavuje doložku regulérnosti soutěže. Ta by měla být zárukou kvality dobře nastavené soutěže pro ty, kteří zvažují účast. 

Architektonická soutěž – může nabývat různých podob  a jedná o nejvyšší úroveň procesního zajištění architektonické kvality. Tento přístup je finančně a časově náročnější než varianty 1.-3., nicméně má nejvyšší potenciál k dosažení výsledné kvality díla – zadavatel může posoudit více variant řešení. S ohledem na finanční i časovou náročnost tohoto procesu jsou možné různé formy naplnění architektonické soutěže – varinaty 4.-6. 

*Má-li být nabídková cena věrnějším a přesnějším vyjádřením skutečně dosažené ceny, pak se doporučuje stanovit medián a od něho případnou přípustnou odchylku směrem dolů i nahoru. Nízká cena pod stanovený limit se považuje za mimořádně nízkou nabídkovou cenu, kterou bude muset uchazeč důkladně zdůvodnit. Ve všech případech je doporučeno si předpokládanou cenu vyhodnotit expertně. 

Tab. ARC.VZ.1: Hodnocení výběru zpracovatele a výsledného řešení 

Výběr zpracovatele a výsledného řešení 

Kredity KARC.VZ 

Návrh nebyl zpracován architektem ani širší odbornou veřejností respektovaným tvůrcem. 

0 

Návrh zpracoval architekt nebo širší odbornou veřejností respektovaný tvůrce. 

5 

Autor návrhu byl vybrán na základě výběrového řízení (minimálně 3 účastníci – architekti nebo širší odbornou veřejností respektovaní tvůrci) zohledňujícího koncepční přístup, hlavní myšlenky návrhu a portfolio účastníka řízení. 

6 

Návrh byl vybrán z více předložených návrhů od více autorů (minimálně 3 nezávislí zpracovatelé  – architekti nebo širší odbornou veřejností respektovaní tvůrci). 

8 

Architektonická soutěž s výhradou od ČKA (například s výhradou výše odměn). 

9 

Architektonická soutěž dle regulí ČKA. 

10