CEM.EP (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul CEM.EP - Výrobky s environmentálním certifikátem

Posuzuje se počet a hmotnostní podíl použitých stavebních výrobků, které mají:

  • certifikát EPD ověřený třetí stranou;
  • certifikát EŠV pro tepelné izolanty;
  • certifikát Natureplus;
  • certifikát obsahující LCA parametry v souladu s EN 15804 nebo ISO 14025 ověřený třetí stranou, který bude schválen k použití Národní platformou SBToolCZ;
  • doložený požadavek na uvedené certifikáty (pouze ve fázi certifikace návrhu budovy).

Do hodnocení vstupují výrobky, které splňují některý z výše popsaných požadavků. Pokud má některý výrobek více certifikátů, započítává se pouze jeden.

Hmotnost výrobku s certifikátem mci a celková hmotnost m vychází z výkazu materiálů a výrobků. V rámci modulu je možné započítat i další výrobky, které jsou součástí objektu, jsou relevantní pro dané kritérium a výkaz materiálů a výrobků je nezahrnuje. Pokud dojde k přidání výrobků nad rámec výkazu materiálů a výrobků, je nutné adekvátně tomu rozšířit v daném modulu i celkovou hmotnost m. Vybraná data se zpracují do přehledné tabulky, např. Tab. CEM.EP.1.

Tab. CEM.EP.1: Soupis výrobků s certifikátem nebo doloženým požadavkem

Č. Výrobky s certifikátem nebo doloženým požadavkem*

Označení certifikátů EPD, EŠV, Natureplus aj.

Hmotnost výrobků s certifikátem

mc [kg]

Podíl výrobků s certifikátem na celkové hmotnosti

C [%]

1 Výrobek 1

EPD 001

mc1

C1 = mc1/m

2 Výrobek 2

EŠV 001

mc2

C2 = mc2/m

       
n Výrobek n

certifikát xy

mcn

Cn = mcn/m

Celkem

mc = ∑mci

C = ∑Ci = mci/m

* Vypisují se výrobky s odlišným materiálovým složením. Výrobky stejného složení jiného rozměru se uvažují jako 1 výrobek, např. typově stejná okna různých rozměrů jsou 1 výrobek.

Do vyhodnocení vstupuje celkový počet výrobků s certifikátem n [-] a podíl výrobků s certifikátem na celkové hmotnosti C [%] z Tab.CEM.EP.1. Tyto indikátory se ohodnotí dle tabulek Tab.CEM.EP.2 a Tab.CEM.EP.3.

Tab.CEM.EP.2: Vyhodnocení počtu certifikovaných stavebních výrobků

Počet výrobků s certifikátem nebo požadavkem na certifikát

n [-]

Ohodnocení počtu environmentálních certifikátů

OPC

0

0

3

2

6

4

9

6

12

8

≥ 15

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Tab.CEM.EP.3: Vyhodnocení podílu certifikovaných stavebních výrobků na celkové hmotnosti budovy

Podíl certifikovaných výrobků na celkové hmotnosti budovy

C [%]

Ohodnocení hmotnostního podílu certifikovaných výrobků

OHC

0

0

≥ 80

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Kreditového ohodnocení modulu CEM.EP Výrobky s environmentálním certifikátem se stanoví jako:

$ K_{\textup{CEM.EP}}=OPC+0,5\cdot OHC $

kde:

KCEM.EP je kreditového ohodnocení výrobků s environmentálním certifikátem;

OPC je ohodnocení počtu environmentálních certifikátů;

OHC je ohodnocení hmotnostního podílu certifikovaných výrobků.