CHL.AD (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul CHL.AD - Efektivita návrhu chlazení

Hodnocení modulu je založeno na ohodnocení navrženého systému chlazení v porovnání s referenčním systémem. K vyhodnocení slouží především následující podklady:

  • technická zpráva chlazení (zejména výpočet tepelné zátěže a chladicího výkonu, potřeba chladu, zdroj chladu, chladicí faktor EER, koncové prvky, regulace);
  • studie větrání a chlazení (pokud existuje);
  • výpočtová simulace systému chlazení
  • energetická bilance chlazení (roční spotřeba energie na chlazení).

V tomto kritériu se mezi nízkoenergetické systémy chlazení řadí především:

  • noční větrání (přirozené či nucené) v kombinaci s akumulací tepla ve stavebních konstrukcích nebo na jejich površích;
  • adiabatické chlazení, tj. přeměna citelného tepla na teplo vázané při odpařování vody (přímé, nepřímé nebo s využitím sorpčních výměníků);
  • využití nízkopotenciálního chladu ze zemského polomasivu;
  • systémy vysokoteplotního chlazení (chlazení sálavé s využitím akumulační hmoty stavební konstrukce);
  • systémy s průměrným chladicím faktorem EER > 10.

Faktor EER [-] (součinitel využití energie v režimu chlazení) je definován jako podíl chladicího výkonu a elektrického příkonu (roční průměr) nebo též jako poměr roční produkce chladu (např. ve Wh) a spotřebované (elektrické) energie (např. ve Wh). Ve spotřebované energii je zahrnuta nejen spotřeba zdroje, ale i pomocné energie, jako např. čerpadla, ventilátory apod. EER závisí na pracovních podmínkách zdroje chladu, a to teplotě média (prostředí) primárního okruhu a teplotě média chladicího okruhu. Běžné systémy chlazení mají EER do cca 3,5. Sofistikovaným řešením lze dosáhnout ročního průměrného faktoru EER nad 10.

EER se převezme z projektu nebo jiné doložené dokumentace.

Hodnocení je založeno na porovnání spotřeby energie na chlazení při použití navrhovaného systému chlazení a při použití referenčního chladicího systému. Za referenční systém chlazení se považuje systém s parametry uvedenými v Tab. CHL.AD.1. Do hodnocení vstupuje kvantitativní ukazatel, kterým je poměr spotřeby energie na chlazení navrhovaným chladicím systémem a spotřeby energie na chlazení referenčním chladicím systémem.

Tab.CHL.AD.1: Referenční systém chlazení

Parametr

Označení

Jednotka

Hodnota

Chladicí faktor zdroje chladu

EERC,gen,R1)

W/W

3,5

Účinnost distribuce energie na chlazení uvnitř systémové hranice budovy

ηC,dis,R

%

85

Účinnost distribuce energie na chlazení vně systémové hranice budovy

ηC,dis,R

%

100

Účinnost sdílení energie na chlazení

ηC,em,R

%

85

Množství zpětně využitého odváděného tepla z chlazení

QHR,R

(kWh)

0

1) Stanovený podle ČSN EN 14511-2 – Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 2: Zkušební podmínky

Hodnotí se slovní podmínka založená především na kvantifikaci snížení spotřeby energie na chlazení v porovnání s referenčním chladicím systémem (Tab. CHL.AD.2).

Nebude-li s v budově s navrženým systémem chlazení splněn požadavek na nejvyšší denní teplotu vzduchu dle platné legislativy, KCHL.AD = 0.

Tab.CHL.AD.2: Navržený systém chlazení a jeho spotřeba v porovnání s referenčním systémem

Podmínka

Kredity KCHL.AD

Budova má navržen pouze systém strojního chlazení nebo navržený systém chlazení obsahující také systém nízkoenergetického chlazení, má spotřebu energie o méně než 10 % nižší než referenční systém.

0

Systém nízkoenergetického chlazení není technicky možný nebo je ekonomicky nevhodný, což je prokázáno příslušnou odbornou studií.

2

Systém nízkoenergetického chlazení není technicky možný nebo je ekonomicky nevhodný, což je prokázáno příslušnou odbornou studií. Nedílnou součástí studie je počítačová simulace zohledňující různé scénáře užití systémů nízkoenergetického chlazení a dokládající technické nebo ekonomické bariéry.

4

Navržený systém chlazení, obsahující také systém nízkoenergetického chlazení, má spotřebu energie o 50 % nižší než referenční systém.

5

Navržený systém chlazení, obsahující také systém nízkoenergetického chlazení, má spotřebu energie o 60 % nižší než referenční systém.

6

Navržený systém chlazení, obsahující také systém nízkoenergetického chlazení, má spotřebu energie o 70 % nižší než referenční systém.

7

Navržený systém chlazení, obsahující také systém nízkoenergetického chlazení, má spotřebu energie o 80 % nižší než referenční systém.

8

Navržený systém chlazení, obsahující také systém nízkoenergetického chlazení, má spotřebu energie o 90 % nižší než referenční systém.

9

Budova je chlazena pouze systémem nízkoenergetického chlazení.

10

Při řádném zdůvodnění a posouzení lze použít mezilehlé hodnoty.