DOK.UP (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul DOK.UP - Uživatelské příručky

Hodnocení uživatelských příruček určených pro majitele, resp. uživatele budovy se provede dle Tab. DOK.UP.1. Uživatelské příručky by měly být distribuované mezi všechny bytové jednotky objektu. Pokud tomu tak není (např. na více bytových jednotek existuje pouze jedna centrální příručka), pak je počet získaných kreditů KDOK.UP vynásoben koeficientem 0,5. Příručky musí být vždy v tištěném formátu, nicméně je doporučeno poskytnout příručku i online na internetu nejlépe i v jednom cizím jazyce.

Tab. DOK.UP.1: Hodnocení uživatelských příruček

Typ informací pro uživatelské příručky

Kredity KDOK.UP

Jak budova umožňuje naplňovat koncept udržitelného rozvoje.

+1

Jaká je energetická koncepce domu, očekávané energetické náročnosti a jakým způsobem mohou obyvatelé napomoci ke správnému energetickému provozu.

+1

Popis jednotlivých technologických zařízení, s kterými mohou obyvatelé přijít do styku, způsob jejich ovládání a údržby.

+1

Způsoby efektivního nakládání s vodou a možnosti objektu a jeho vybavení pro pomoc v hospodárnosti.

+1

Jakým způsobem v daném objektu funguje management tříděného odpadu.

+1

Popis, jak se chovat v případě nouzových situací (popis únikových cest, funkčnosti požárních detektorů, telefonní čísla na složky integrovaného záchranného systému a nejbližší zdravotnické zařízení).

+1

Odkazy na další možné zdroje informací vztahující se k jednotlivým kapitolám příruček (např. provozované technologie či nástroje správy objektu).

+1

Uživatelské příčky jsou zkompletovány vhodným způsobem do jednoho souborného dokumentu, přičemž nedílnou součástí je uvedení jeho obsahu.

+1