DVM.ED

Rozlišují se následující typy veřejných relaxačních míst (přičemž do hodnocení se započítávají relaxační místa pouze do tzv. kontrolované vzdálenosti dle typu školského zařízení od plošného těžiště hodnocené budovy):

 • nezastřešená sportovní zařízení, kam má veřejnost bezplatný přístup,
 • soukromá prostranství volně přístupná veřejnosti,
 • veřejná zeleň, kterou mohou využívat pouze pěší nebo cyklisté – parky, zahrady,
 • dětské hřiště,
 • les,
 • volná krajina,
 • zpevněná prostranství, pokud se využívají k venkovním činnostem (bruslení, prostor pro skateboardisty apod.),
 • pěší zóna s prvky mobiliáře sloužícího pro odpočinek a rekreaci (lavičky, fontány atd.), vodní plochy.

Obecně jsou uznatelná taková místa pro relaxaci, u kterých je možné doložit jejich racionální využití hlavními uživateli budovy (žáky, studenty).

Kontrolovaná vzdálenost je určená typem školy:

 • 300 m pro I. stupeň základní školy,
 • 600 m pro II. stupeň základní školy,
 • 1000 m pro střední školy.

Kredity za vzdálenost jsou udělovány v souladu s tímto klíčem (viz Tab. 1/DVM.ED):

Tab. DVM.ED.1: Obodování vzdálenosti – školní budova

Vzdálenost 100 m 200 m 300 m 400 m 500 m 700 m 900 m 1000 m
Kredity KDVMED
I. stupeň základní školy 8 4 0 0 0 0 0 0
II. stupeň základní školy 8 6 4 2 0 0 0 0
Střední škola 8 8 8 7 6 4 2 0

Sportoviště se zahrnují pouze v případě, pokud jsou veřejnosti volně přístupná a využívá je veřejnost; nezahrnují se fotbalová hřiště či podobná sportoviště přístupná ve zvláštním režimu. Zemědělské pozemky se zahrnují pouze pokud je lze použít k odpočinku a venkovním aktivitám. Patří sem např. veřejně přístupné farmy. Zároveň musí být tato zařízení přístupná volně dětem odpovídajícího věku, popř. volně dětem v doprovodu dospělé osoby (pedagoga, asistenta apod.).

Do míst se nezahrnují následující typy:

 • pěší obchodní zóna,
 • kolonáda v nákupním středisku,
 • plochy u obchodních center.