DVM.TA (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul DVM.TA - Zatřídění míst pro relaxaci

Do hodnocení se započítávají všechna relaxační místa do vzdálenosti 1 000 m. Místa musí být přístupná široké veřejnosti zdarma, přestože mohou být soukromá (placená sportoviště a hřiště se zde nezapočítávají – řadí se do služeb). Zemědělské pozemky se zahrnují pouze, pokud je lze použít k odpočinku a venkovním aktivitám. Patří sem např. veřejně přístupné farmy.

Pokud je v okolí posuzované budovy např. pás zeleně o ploše alespoň 1 000 m2, lze ho považovat za relaxační místo pouze v případě, že jsou na něm umístěny lavičky, náčiní pro sport, prolézačky apod., nesmí jít například o zeleň u silnice.

Místa pro relaxaci se rozdělí podle jejich důležitosti a všeobecné využitelnosti do dvou tříd pomocí tabulky Tab. DVM.TA.1. Třída 1 zahrnuje svým rozsahem a kapacitou velmi významné plochy pro relaxaci. Do třídy 2 pak spadají všechna ostatní místa pro relaxaci. Obecně jsou uznatelná taková místa pro relaxaci, u kterých je možné doložit jejich racionální využití hlavními uživateli budovy

Pokud se jedná o lokalitu obklopenou rozsáhlými lesy a loukami (poli s cestami pro pěší) z více stran, započítá se toto jako nové místo pro každou světovou stranu, do níž zasahuje.

Tab. DVM.TA.1: Třídy míst pro relaxaci pro administrativní budovy

Třída 1

Třída 2

Větší park nad 50 000 m2 Veřejné sportoviště (hřiště na fotbal či jiný sport, prostranství s posilovacími stroji, plochy pro skateboard,…) s bezplatným přístupem
Park se speciální funkcí (veřejné sportoviště, in-line dráha, rybník na koupání/bruslení, cyklostezka) Menší park a veřejná zeleň o ploše 5 000–50 000 m2
Les Veřejná zeleň s relaxačním charakterem o ploše 1 000–5 000 m2
Volná krajina (včetně zemědělských pozemků, pokud je lze využít pro rekreaci) – na okraji zastavěné oblasti Pěší zóna s prvky mobiliáře sloužícího pro odpočinek a rekreaci (lavičky, fontány atd.), vodní plochy.
Dětské hřiště
Jiné (lázeňské kolonády, veřejně přístupné farmy, …)

Každému dostupnému místu se přidělí kredity KDVM.TA za odpovídající třídu podle Tab. DVM.TA.2.

Tab. DVM.TA.2: Kreditové ohodnocení míst pro relaxaci

Třída míst

Kredity KDVM.TA

1

8

2

6