DVM.TB (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul DVM.TB - Zatřídění míst pro relaxaci

V hodnocení se uvažují všechna relaxační místa do vzdálenosti 2 500 m (cca 30 minut chůze). Místa musí být přístupná široké veřejnosti zdarma, přestože mohou být soukromá (placená sportoviště a hřiště se zde nezapočítávají – řadí se do služeb). Zemědělské pozemky se zahrnují pouze, pokud je lze použít k odpočinku a venkovním aktivitám. Patří sem např. veřejně přístupné farmy. Zároveň musí být tato zařízení přístupná volně dětem odpovídajícího věku, popř. volně dětem v doprovodu dospělé osoby.

Pokud je v okolí posuzované budovy např. pás zeleně o ploše alespoň 1 000 m2, lze ho považovat za relaxační místo pouze v případě, že jsou na něm umístěny lavičky, náčiní pro sport, prolézačky apod., nesmí jít například o zeleň u silnice.

Místa pro relaxaci se rozdělí podle jejich důležitosti a všeobecné využitelnosti do třech tříd pomocí tabulky Tab. DVM.TB.1. Třída 1 zahrnuje svým rozsahem a kapacitou velmi významné plochy pro relaxaci. Třída 2 obsahuje plochy s menším rozsahem. Do třídy 3 pak spadají všechna ostatní místa pro relaxaci. Obecně jsou uznatelná taková místa pro relaxaci, u kterých je možné doložit jejich racionální využití hlavními uživateli budovy.

Pokud se jedná o lokalitu obklopenou rozsáhlými lesy a loukami (poli s cestami pro pěší) z více stran, započítá se toto jako nové místo pro každou světovou stranu, do níž zasahuje.

Tab. DVM.TB.1: Třídy míst pro relaxaci pro stavby pro bydlení

Třída 1

Třída 2

Třída 3

Větší park nad 50 000 m2 Veřejné sportoviště (hřiště na fotbal či jiný sport, prostranství s posilovacími stroji, plochy pro skateboard,…) Veřejná zeleň s relaxačním charakterem o ploše 1 000–5 000 m2
Park se speciální funkcí (veřejné sportoviště, in-line dráha, rybník na koupání/bruslení, dětské hřiště) Menší park a veřejná zeleň o ploše 5 000–50 000 m2 Oplocené herní prvky
Les, volná krajina (včetně zemědělských pozemků, pokud je lze využít pro rekreaci) – na okraji obytné oblasti Jiné (lázeňské kolonády, veřejně přístupné farmy, …) Specializovaná oplocená místa určená pro venčení psů

Každému dostupnému místu se přidělí kredity KDVM.TB za odpovídající třídu podle Tab. DVM.TB.2.

Tab. DVM.TB.2: Kreditové ohodnocení třídy míst pro relaxaci

Třída míst

Kredity KDVM.TB

1

8

2

6

3

2