DVM.TE (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul DVM.TE - Zatřídění míst pro relaxaci

Do hodnocení se započítávají všechna relaxační místa do vzdálenosti, která je určena typem školy:

  • 300 m pro I. stupeň základní školy,
  • 500 m pro II. stupeň základní školy,
  • 1 000 m pro střední školy.

Místa musí být přístupná široké veřejnosti zdarma, přestože mohou být soukromá (placená sportoviště a hřiště se zde nezapočítávají). Zemědělské pozemky se zahrnují pouze, pokud je lze použít k odpočinku a venkovním aktivitám. Patří sem např. veřejně přístupné farmy. Zároveň musí být tato zařízení přístupná volně dětem odpovídajícího věku, popř. volně dětem v doprovodu dospělé osoby.

Pokud je v okolí posuzované budovy např. pás zeleně o ploše alespoň 1 000 m2, lze ho považovat za relaxační místo pouze v případě, že jsou na něm umístěny lavičky, náčiní pro sport, prolézačky apod., nesmí jít například o zeleň u silnice.

Místa pro relaxaci se rozdělí podle jejich důležitosti a všeobecné využitelnosti do dvou tříd pomocí tabulky Tab. DVM.TE.1. Třída 1 zahrnuje svým rozsahem a kapacitou velmi významné plochy pro relaxaci. Do třídy 2 pak spadají všechna ostatní místa pro relaxaci. Obecně jsou uznatelná taková místa pro relaxaci, u kterých je možné doložit jejich racionální využití hlavními uživateli budovy.

Pokud se jedná o lokalitu obklopenou rozsáhlými lesy a loukami (poli s cestami pro pěší) z více stran, započítá se toto jako nové místo pro každou světovou stranu, do níž zasahuje.

Tab. DVM.TE.1: Třídy míst pro relaxaci u školských budov

Třída 1

Třída 2

Park se speciální funkcí (veřejné sportoviště, in-line dráha, rybník na koupání/bruslení, cyklostezka) Park, les
Veřejné sportoviště (hřiště na fotbal či jiný sport, prostranství s posilovacími stroji, plochy pro skateboard,…) s bezplatným přístupem Veřejná zeleň s relaxačním charakterem o ploše 1 000–5 000 m2
Dětské hřiště Pěší zóna s prvky mobiliáře sloužícího pro odpočinek a rekreaci (lavičky, fontány atd.), vodní plochy.

 

Volná krajina (včetně zemědělských pozemků, pokud je lze využít pro rekreaci) – na okraji zastavěné oblasti
Jiné (lázeňské kolonády, veřejně přístupné farmy, …)

Každému dostupnému místu se přidělí kredity KDVM.TE za odpovídající třídu podle Tab. DVM.TE.2.

Tab. DVM.TE.2: Kreditové ohodnocení míst pro relaxaci

Třída míst

Kredity KDVM.TE

1

8

2

6