DVM.TR (vm.1)

Z nich se lokalizuje těžiště objektu a udělají se tři kružnice o poloměrech 600, 1200 a 2500 m, které mají v těžišti posuzovaného domu svůj střed. Tak se lokalizují všechna relaxační místa do poloměru 2500 m.

Místa pro relaxaci jsou rozděleny podle jejich důležitosti a všeobecné využitelnosti do třech tříd a třech vzdálenostních pásem – do 600 m, 1200 m a 2500 m od těžiště domu.

Uvažuje se každý typ relaxačního místa, který se nachází do 2500 m (cca 30 minut chůze) od posuzovaného domu, a všechna místa, která jsou přístupná široké veřejnosti zdarma, přestože mohou být soukromá (placená sportoviště a hřiště se zde nezapočítávají – řadí se do služeb). Neuvažuje se žádný typ obchodních zón nebo hřbitov. Pokud je v okolí posuzovaného místa např. dlouhý pás zeleně o ploše alespoň 1 000 m2, lze ho považovat za relaxační místo pouze v případě, že jsou na něm umístěny lavičky, náčiní pro sport, prolézačky, apod., nesmí jít například o zeleň u silnice.

Pomoci tabulky Tab. 1/DVM.TR se určí třídy, pomocí tabulky Tab. 2/DVM.TR i se přidělí kreditové ohodnocení daného modulu.

V případech, kde je relaxačních míst jednoho typu v dané vzdálenosti příliš mnoho (např. dětská hřiště v městech), započítávají se pouze 3 nejbližší.  Pokud se jedná o lokalitu obklopenou rozsáhlými lesy a loukami (poli s cestami pro pěší) z více stran, započítá se toto jako nové místo pro každou světovou stranu, do níž zasahuje.

Tab DVM.TR.1: Třídy míst pro relaxaci a jejich základní typy

Třída 1 Třída 2 Třída 3
větší park nad 50 000 m2 veřejné sportoviště (hřiště na fotbal či jiný sport, prostranství s posilovacími stroji, plochy pro skateboard,…) dětské hřiště
park se speciální funkcí (veřejné sportoviště, in-line dráha, rybník na koupání/bruslení) jiné (lázeňské kolonády, veřejně přístupné farmy, …) veřejná zeleň s relaxačním charakterem o ploše 1 000 – 5 000 m2
les, volná krajina (včetně zemědělských pozemků, pokud je lze využít pro rekreaci) – na okraji obytné oblasti menší park a veřejná zeleň o ploše 5 000 – 50 000 m2 specializovaná oplocená místa určená pro venčení psů

 

Tab DVM.TR.2: Kreditové hodnocení třídy míst pro relaxaci

Třída 1 2 3
Kredity za třídu KDVMTR 8 6 2