DVM.TU (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul DVM.TU - Zatřídění míst pro relaxaci

Do hodnocení se započítávají všechna relaxační místa v rámci kampusu a do vzdálenosti 1 000 m od hodnoceného objektu. Hodnotí se veřejná i neveřejná místa v rámci kampusu, která musí být přístupná uživatelům objektu zdarma, přestože mohou být soukromá (placená sportoviště a hřiště se zde nezapočítávají – řadí se do služeb). Zemědělské pozemky se zahrnují pouze, pokud je lze použít k odpočinku a venkovním aktivitám. Patří sem např. veřejně přístupné farmy. 

Pokud je v okolí posuzované budovy např. pás zeleně o ploše alespoň 1 000 m2, lze ho považovat za relaxační místo pouze v případě, že jsou na něm umístěny lavičky, náčiní pro sport, prolézačky apod., nesmí jít například o zeleň u silnice. 

Místa pro relaxaci se rozdělí podle jejich důležitosti a všeobecné využitelnosti do dvou tříd pomocí tabulky Tab. DVM.TU.1. Třída 1 zahrnuje svým rozsahem a kapacitou velmi významné plochy pro relaxaci s kapacitou pro většinu uživatelů budovy. Do třídy 2 pak spadají všechna ostatní místa pro relaxaci s kapacitou pro jen pro část uživatelů budovy. Obecně jsou uznatelná taková místa pro relaxaci, u kterých je možné doložit jejich racionální využití hlavními uživateli budovy 

Pokud se jedná o lokalitu obklopenou rozsáhlými lesy a loukami (poli s cestami pro pěší) z více stran, započítá se toto jako nové místo pro každou světovou stranu, do níž zasahuje. 

Tab. DVM.TU.1: Třídy míst pro relaxaci pro administrativní budovy 

Třída 1 

Třída 2 

Větší park nad 50 000 m2 

Veřejné sportoviště (hřiště na fotbal či jiný sport, prostranství s posilovacími stroji, plochy pro skateboard,…) s bezplatným přístupem 

Park se speciální funkcí (veřejné sportoviště, in-line dráha, rybník na koupání/bruslení, cyklostezka) 

Menší park a veřejná zeleň o ploše 5 000–50 000 m2 

Les 

Veřejná zeleň s relaxačním charakterem o ploše 1 000–5 000 m2 

Volná krajina (včetně zemědělských pozemků, pokud je lze využít pro rekreaci) – na okraji zastavěné oblasti 

Pěší zóna s prvky mobiliáře sloužícího pro odpočinek a rekreaci (lavičky, fontány atd.), vodní plochy. 

 

Dětské hřiště 

 

Jiné (lázeňské kolonády, veřejně přístupné farmy, …) 

Každému dostupnému místu se přidělí kredity KDVM.TU za odpovídající třídu podle Tab. DVM.TU.2. 

Tab. DVM.TU.2: Kreditové ohodnocení míst pro relaxaci 

Třída míst 

Kredity KDVM.TU 

1 

8 

2 

6