DVM.VZ (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul DVM.VZ - Vzdálenost míst pro relaxaci

Kredity KDVM.VZ se přidělí podle tabulky Tab. DVM.VZ.1 na základě vzdálenosti daného místa pro relaxaci od těžiště posuzované budovy.

Tab. DVM.VZ.1: Kreditové ohodnocení vzdáleností relaxačních míst

Vzdálenost [m]

Kredity KDVM.VZ

600

8

1 200

4

2 500 a více

0

Mezi uvedenými hodnotami lze interpolovat.