EKO.PC (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul EKO.PC - Přírodně cenná místa

Výstavba i provoz budovy má vždy negativní vliv na okolní životní prostředí – zvýší se hluk, dopravní obslužnost, tepelný a světlený smog, naruší se vodní režim, … V tomto modulu je snaha vzácné přírodě nechat dostatek prostoru a minimalizovat negativní vliv výstavy a provozu budovy na přírodně cenná místa.

Z důvodu jednoduchosti vyhodnocení je posuzována vzdálenost budovy od přírodně cenných míst, kterými jsou zde myšleny zvláště chráněná území a Natura 2000.

V České republice jsou dvě úrovně zvláště chráněných území (ZCHÚ). Jedná se o velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ) a maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ). Se vstupem do Evropské unie vyvstala povinnost vymezení soustavy chráněných území Natura 2000, která jsou také zakotvena v zákoně.

 • VZCHÚ:
  • Národní park (NP)
  • Chráněná krajinná oblast (CHKO)
 • MZCHÚ:
  • Národní přírodní rezervace (NPR)
  • Národní přírodní památka (NPP)
  • Přírodní rezervace (PR)
  • Přírodní památka (PP)
 • Natura 2000:
  • Evropsky významná lokalita (EVL)
  • Ptačí oblast (PO)

Seznam těchto oblastí je k dispozici např. v Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody (https://drusop.nature.cz/portal/).

Přidělení kreditů se provede podle Tab. EKO.PC.1.

Tab. EKO.PC.1: Hodnocení umístění budovy z pohledu přírodně cenných míst

Umístění budovy z pohledu přírodně cenných míst

Kredity KEKO.PC

Budova se nachází nebo zasahuje do přírodně cenného místa.

0

Vzdálenost okraje budovy od hranice přírodně cenného místa je 500 m a méně.

4

Vzdálenost okraje budovy od hranice přírodně cenného místa je více než 500 m.

10