EKO.VB (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul EKO.VB - Využití brownfieldu

Jednou z příčin ztráty biodiverzity a narušení malého vodního cyklu je ustupování přírody na úkor nové výstavby. Půda je živý organismus, který je pro fungování ekosystému velmi důležitý. Zastavěná půda ztrácí původní vlastnosti a hodnotu. V tomto modulu se dle Tab. EKO.VB.1 pozitivně hodnotí, pokud výstavba probíhá na již znehodnocené půdě a intenzifikuje se městská zástavba místo záboru a znehodnocování okolní krajiny. Definice greenfieldu a brownfieldu jsou popsány ve slovníčku pojmů.

Tab. EKO.VB.1: Hodnocení umístění budovy z pohledu využití brownfieldu

Umístění budovy z pohledu využití brownfieldu

Kredity KEKO.VB

Budova je umístěna na rostlém terénu, který dosud nebyl zastavěn trvalou stavbou (greenfield).

0

Budova je umístěna v proluce stávající zástavby, která nemá funkce městské zeleně.

8

Budova je umístěna na brownfieldu.

9

Budova je umístěna na území, kde je nutné dekontaminovat půdu.

10

Při řádném zdůvodnění a posouzení lze použít mezilehlé hodnoty.