EUP.NO

Hodnotí se provozní emise vznikající jako důsledek spotřeby energie, která je vyčíslena v kritériu PEE Spotřeba primární energie. Z tohoto kritéria se přebírají dílčí množství dodané energie na systémové hranici budovy pro celoroční provoz budovy a ty se pak pomocí emisních faktorů přepočítají na emise NOx. Nehodnotí fáze výstavby.

Emisní faktory se přebírají z Přílohy emisních a konverzních faktorů dostupné na http://www.sbtool.cz/wp-content/uploads/2020/06/P01_emisni-a-konverzni-faktory.pdf.

Za využití emisních faktorů se spočtou emise pocházející z dílčích spotřeb energie, celková suma dílčích emisí pak vstupuje do kriteriálních mezí – Tab. EUP.NO.1: Stanovení měrné roční produkce emisí NOx.

Tab. EUP.NO.1: Stanovení měrné roční produkce emisí NOx

Měrná spotřeba energie Roční měrná dodaná energie [MJ/(m2·a)] Emisní faktor
[g NOx/MJ] *
Měrná roční produkce emisí NOx [kg/(m2·a)]
a b c = a · b / 1000
Vytápění      
Větrání      
Chlazení      
Zvlhčování      
Osvětlení      
Přípravu teplé vody      
Pomocné energie      
Celkem    

* Vstupy z Přílohy emisních a konverzních faktorů, která je dostupná na webu sbtool.cz.