EUP.PE (vm.1)

Hodnotí se provozní emise vznikající jako důsledek spotřeby energie, která je vyčíslena v kritériu PEE Spotřeba primární energie. Z tohoto kritéria se přebírají dílčí množství dodané energie na systémové hranici budovy pro celoroční provoz budovy, a ty se pak pomocí emisních faktorů přepočítají na emise PO43-ekv. – analogicky se k tomu využije výpočet z kritéria PEE. Emisní faktory se přebírají z Přílohy emisních a konverzních faktorů dostupné na http://www.sbtool.cz/wp-content/uploads/2020/06/P01_emisni-a-konverzni-faktory.pdf.

Celková suma roční provozní produkce emisí PO43‐ekv.  se vztáhne na celkovou podlahovou plochu – Tab. EUP.PE.1.

Tab. EUP.PE.1: Stanovení měrné roční provozní produkce emisí PO43‐ekv.

Položka m.j. Hodnota
Roční provozní produkce emisí PO43‐ekv. kg PO43-ekv./a
Celková podlahová plocha m2
HEUP.PE: Měrná roční provozní produkce emisí PO43‐ekv. kg PO43-ekv./(m2·a)