EUP.SE (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul EUP.SE - Měrné roční svázané emise PO43-ekv.

Hodnocení navazuje na výpočty spotřeby svázané energie v kritériu PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů. Vychází se ze stejného výkazu výměr a celkově se postupuje způsobem popsaným v kritériu PEE – jen s tím rozdílem, že do analýzy vstupují jednotkové produkce svázaných emisí PO43-ekv., které se přebírají z příslušných databází (viz kapitola A.4).

Z výpočtů vzejde celková suma produkce svázaných emisí PO43-ekv., která se vztáhne na celkovou podlahovou plochu – Tab. EUP.SE.1.

Tab. EUP.SE.1: Stanovení měrné roční produkce svázaných emisí PO43-ekv.

Položka M.j. Hodnota
Roční svázaná produkce emisí PO43-ekv. kg PO43-ekv./a
Celková podlahová plocha m2
HEUP.SE: Měrná roční svázaná produkce emisí PO43-ekv. kg PO43-ekv./(m2·a)