EUP.SE (vm.1)

Hodnocení navazuje na výpočty spotřeby svázané energie v kritériu PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů. Vychází se ze stejného výkazu výměr a celkově se postupuje způsobem popsaným v kritériu PEE – jen s tím rozdílem, že do analýzy vstupují jednotkové produkce svázaných emisí PO43-ekv., které jsou uvedeny v katalogu fyzikálních a environmentálních profilů stavebních konstrukcí pro novostavby a rekonstrukce Envimat (www.envimat.cz). V případě, že v této databázi nejsou potřebná data dostupná, připouští se využití databáze Ecoinvent v.2 (www.ecoinvent.ch). Hodnotitel v této databázi vždy volí data s lokalizací nejbližší místu výstavby budovy.

Z výpočtů vzejde celková suma produkce svázaných emisí PO43-ekv., která se vztáhne na celkovou podlahovou plochu – Tab. EUP.SE.1.

Tab. EUP.SE.1: Stanovení měrné roční produkce svázaných emisí PO43-ekv.

Položka M.j. Hodnota
Roční svázaná produkce emisí PO43-ekv. kg PO43-ekv./a
Celková podlahová plocha m2
HEUP.SE: Měrná roční svázaná produkce emisí PO43-ekv. kg PO43-ekv./(m2·a)