GWP.PE (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul GWP.PE - Měrná roční produkce provozních emisí CO2,ekv.

Hodnotí se emise vznikající jako důsledek spotřeby provozní energie, která je vyčíslena v kritériu PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů. Z tohoto kritéria se přebírají dílčí množství dodané energie na systémové hranici budovy pro celoroční provoz budovy, a ty se následně pomocí emisních faktorů přepočítají na emise CO2,ekv. – analogicky se k tomu využije výpočet z kritéria PEE. Emisní faktory se přebírají z příslušných databázích (viz kapitola A.4).

Celková suma roční produkce provozních emisí CO2,ekv. se vztáhne na celkovou podlahovou plochu, viz Tab. GWP.PE.1.

Tab. GWP.PE.1: Stanovení měrné roční produkce provozních emisí CO2,ekv.

Položka M.j. Hodnota
Roční produkce provozních emisí CO2,ekv. kg CO2,ekv./a
Celková podlahová plocha m2
HGWP.PE: Měrná roční produkce provozních emisí CO2,ekv. kg CO2,ekv./(m2·a)