INT.VV (vm.1)

Množství venkovního vzduchu je možné upravovat dle aktuálního provozu či obsazenosti, ale mělo by být navržené na plnou obsazenost. Množství venkovního vzduchu lze stanovit podle násobnosti výměny vzduchu v místnosti tzv. intenzitě trvalého větrání (Tab. INT.VV.1) a nebo počtu osob (Tab. INT.VV.2). Výstupem z tohoto modulu je horší z hodnot.

Vyhodnocení se provede zvlášť pro všechny obytné místnosti. Pokud je kreditové ohodnocení v závěru modulu místností odlišné uvažuje se jako vážený průměr přes plochy daných místností. Pokud jsou místnosti řešeny typově a se stejnými požadavky, pak lze hodnotit jen reprezentativní místnost a výsledky vztáhnout na ostatní.

Intenzita trvalého větrání

Trvalé větrání je důležité zejména z důvodu zajištění odvodu škodlivin. Tím může být vodní pára, formaldehyd nebo VOC, které jsou produkovány i v době nepřítomnosti obyvatel. Tento údaj by měl být uveden v technické zprávě větrání. Tuto podmínku není nutné splnit při dlouhodobé nepřítomnosti obyvatel (např. prázdniny).

Tab. INT.VV.1: Hodnocení intenzity trvalého větrání

Intenzita trvalého větrání [h-1]

ITV

< 0,3

0

0,3

2

0,5

6

≥ 0,7

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Množství venkovního vzduchu na osobu

Obvyklým kritériem pro návrh průtoků větracího vzduchu je předpokládaný počet osob, protože osoby jsou v obytných budovách hlavním zdrojem škodlivin. Je důležité, kolik připadá čerstvého venkovního vzduchu na osobu v obytných místnostech.

Tab. INT.VV.2: Hodnocení množství venkovního vzduchu na osobu

Množství venkovního vzduchu na osobu [m3/h]

VNO

nebylo podloženo, nebo ≤15

0

20

4

25

6

30

8

≥ 35

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Kreditové ohodnocení místnosti v modulu INT.VV se stanoví jako menší z výše uvedených hodnot, tedy:

$ K_{\textup{INT.VV}}=min\left ( ITV;VNO \right ) $

kde:

KINT.VV je kreditové ohodnocení množství venkovního vzduchu;

ITV je ohodnocení typu úložného prostoru;

VNO je ohodnocení dostupnosti.

PříkladLožnice pro 2 osoby s plochou 12 m2 a výškou 3 m má navržený průtok 30 m3/h.

Objem místnosti je 12*3=36 m3. Násobnost je tedy 30/36 = 0,83 h-1. Ohodnocení ITV dle Tab. INT.VV.1 je 10.

Množství vzduchu na osobu 30/2 = 15 m3/h. Ohodnocení VNO dle Tab. INT.VV.1 je 0.

Ohodnocení ložnice je KINT.VV = min(10;0) = 0. Do výsledku za celý modul se tyto kredity budou počítat s váhou dle plochy, tedy 12 m2.