KOM.IU (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul KOM.IU - Kvalita budovy z hlediska možnosti interakce mezi školou a veřejností

Interakce mezi školou a veřejností je u institucí terciárního vzdělávání důležitým společenským aspektem. Může být realizována různou formou, nejčastěji např. formou odborných konferencí, besed, wokrshopů, uměleckých vystoupení, výstav atd. Prostřednictvím těchto akcí pomáhá instituce naplňovat širší společenské poslání. Je proto nanejvýš vhodné, aby byla připravena stavebně technická řešení, která tyto aktivity umožní. 

Pro tyto příležitosti a aktivity je žádoucí vytvořit vhodný multifunkční prostor včetně odpovídajícího zázemí. Jako optimální se jeví např. možnosti: 

  • využití vstupní haly (při vhodném provozním řešení); 
  • multifunkční využití menzy, jídelny včetně zázemí kuchyně; 
  • vlastní prostor pro tyto aktivity – multifunkční kinosál atd.; 
  • využití sportovního zázemí (při vhodném provozním řešení a dostupném zázemí). 

Obdobným způsobem je možno řešit venkovní multifunkční prostor, např. formou: 

  • venkovního amfiteátru (krytého nebo otevřeného) uměle zbudovaného nebo využívajícího topografie terénu; 
  • venkovního pódia (krytého nebo otevřeného) uměle zbudovaného nebo využívajícího topografie terénu; 
  • jiného prostoru pro společná setkávání. 

Ohodnocení venkovní multifunkční prostory se provede podle Tab. KOM.IU. 

Tab. KOM.IU: Vnitřní a venkovní multifunkční prostor 

Hodnocení multifukčních prostor 

Kredity KKOM.IU 

Vnitřní prostory 

V objektu existuje vnitřní multifunkční prostor umožňující interakci mezi školou a veřejností 

+3 

Vnitřní multifunkční prostor je logicky napojen na hlavní vstup do školy a nedochází tak k nežádoucímu mísení provozů 

+1 

Prostor je vybaven alespoň jedním chytrým interiérovým řešením, které vyhovuje multifunkčnímu provozu (schodiště využitelné jako hlediště, interiérový schod využitelný jako jeviště, prvky pro vystavení a zavěšení výtvarných prací atp.) 

+1 

Existuje přímá provozní vazba multifunkčního prostoru na hygienické zázemí pro návštěvníky 

+1 

Existuje přímá provozní vazba multifunkčního prostoru na zázemí menzy, školní jídelny nebo kuchyňky pro možnost cateringových služeb 

+1 

Venkovní prostory 

V rámci areálu školy existuje venkovní multifunkční prostor umožňující interakci mezi školou a veřejností 

+3 

Venkovní multifunkční prostor je logicky napojen na hlavní vstup do budovy 

+2 

Prostor je vybaven zázemím (např. sklad venkovního nábytku, sklad venkovní audio a video techniky apod.) 

+1 

Prostor je vybaven speciálním technickým systémem pro venkovní aktivity např. 

venkovní osvětlení, ozvučení apod. 

+1 

Existuje přímá provozní vazba multifunkčního prostoru na hygienické zázemí pro návštěvníky 

+1 

Existuje přímá provozní vazba multifunkčního prostoru na možnost cateringových služeb 

+1