KOM.MU (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul KOM.MU - Kvalita budovy z hlediska možností využití pro mimoškolní činnost

Škola jako vzdělávací instituce je důležitým prvkem ve společnosti. Je nanejvýš vhodné využít její potenciál pro aktivní sociální působení ve vztahu k širší i odborné veřejnosti. Škola má být institucí otevřenou, přístupnou, transparentní, komunikující s veřejností, a především má nabízet své zázemí a vybavení k využití pro širší veřejnost i pro komerční aktivity případně spolupráci s praxí. Důležité je, aby mimoškolní aktivity nebyly v rozporu se společenským posláním školy. 

Vyšší míra aktivního kontaktu s širší veřejností umožňuje rozšiřování principů udržitelné výstavby, energetických úspor, kvalitního vnitřního prostředí, zdravého životního stylu a z tohoto pohledu je třeba využití zázemí školy pro veřejnost podporovat. Škola pak může z těchto aktivit čerpat i ekonomické benefity. 

Předpokládá se využití speciálních prostorů školy pro odbornou činnost a spolupráci s praxí (vědeckovýzkumnou i komerční), sportovní účely (tělocvičny, venkovní sportoviště, bazény apod.), pro tvůrčí činnost (dílny, výtvarné dílny, fotokomory), pro vzdělávání veřejnosti (jazykové, počítačové či jiné specializované učebny apod.), pro společenské, kulturní a vzdělávací akce jako jsou výstavy, konference, workshopy, semináře (využití a pronájem multifukčních prostorů včetně techniky a zázemí, kinosálů, audio místností atd.). 

Předpokládá se možné využití prostorů školy těmito skupinami: 

  • odborná veřejnost a spolupráce s praxí na odborných a vědeckovýzkumných tématech, 
  • spolky a zájmová sdružení, místní samospráva (skauti, šachový kroužek, fotokroužek, rekvalifikační kurzy, koncerty, přednášky, veřejné debaty apod.); 
  • podnikatelské aktivity (pronájem prostor a místností pro jazykové, počítačové a vzdělávací kurzy atp.); 
  • pronájem prostor soukromým subjektům. 

Na druhou stranu je třeba vnímat, že přístup veřejnosti je pro školu jistou zátěží a komplikací, a proto je třeba provozně, stavebně a energeticky takovéto formy využití připravit. 

Jedná se zejména o tato opatření: 

  • provozní a dispoziční členění budovy a jejího areálu na provozní celky, které umožní bezkonfliktní a efektivní provoz vybraných částí budovy, určených pro veřejnost; 
  • návrh energetických systémů budovy tak, aby umožnily dynamický a autonomní provoz vybraných částí budovy z hlediska vytápění, větrání, přípravy TV, tj. aby byla energeticky zajištěna pouze ta část budovy nebo areálů, která je aktuálně využívána; 
  • systém zabezpečení objektu umožňuje provoz vybraných částí budovy a areálu, aniž by byla narušena bezpečnost celé budovy nebo celého areálu. 

Ohodnocení řešení umožňující využití školy pro mimoškolní činnost se přidělí podle Tab. KOM.MU.1. 

Tab. KOM.MU.1: využití školy pro mimoškolní činnost 

Hodnocení využití budovy pro mimoškolní činnost 

Kredity KKOM.MU 

Provozní a stavební úpravy prostor 

Budova je provozně řešena tak, že umožňuje bezkolizní využití vybraných prostor pro veřejnost z hlediska čistého a špinavého provozu školy 

+3 

Prostory v interiéru a exteriéru školy vyčleněné k využití pro veřejnost mají provozní vazbu na odpovídající hygienické zázemí 

+3 

Prostory v interiéru a exteriéru školy vyčleněné k využití pro veřejnost mají provozní vazbu a umožňují využití zázemí školní jídelny, kuchyňky pro catering 

+3 

Budova je provozně a stavebně řešena tak, že umožňuje zónový přístup veřejnosti pouze do vybraných prostor v interiéru a exteriéru školy tak, aby se zamezilo nekontrolovanému pohybu osob po budově 

+3 

Vybrané prostory určené pro využití veřejností jsou navrženy tak, aby umožnily provoz veřejnosti bez omezení – mechanické poškození dospělými osobami při výukových a sportovních aktivitách, ergonomické vybavení prostor umožňuje využití bez omezení (velikost nábytku, prostorové nároky hygienického zázemí apod.) 

+3 

Prostory v interiéru a exteriéru školy vyčleněné k využití umožňují využití osobám se sníženou schopností pohybu a orientace 

+3 

Energetické a technické systémy umožňující využití školy pro mimoškolní činnost 

Energetický koncept budovy (vytápění, chlazení, větrání, příprava TV) umožňuje zónovaný provoz vybraných prostor v interiéru a exteriéru školy určených pro využití veřejností se zajištěním odpovídající kvality vnitřního prostředí (např.  odpolední a večerní využití, prázdninový provoz) 

+3 

Systém zabezpečení objektu umožňuje zónový přístup veřejnosti pouze do vybraných prostor v interiéru a exteriéru školy tak, aby se zamezilo nekontrolovanému pohybu osob po budově 

+3