KOM.PD (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul KOM.PD - Kvalita budovy z hlediska potřeb pedagogů

Kvalita zázemí pro pedagogy vysokou měrou ovlivňuje kvalitu jejich práce. Vzhledem k náročnosti profese učitele na psychiku člověka je velmi důležitá psychohygiena, a tudíž i vhodné prostory, které napomáhají udržovat duševní pohodu pedagogů. Tu ovlivňuje jak kvalita a vybavení samotného místa výkonu práce (učebna), tak i kvalita a vhodná místa pro relaxaci, soustředění a přípravu na výuku. Za optimální na základních a středních školách jsou považovány kabinety pro 2–3 pedagogy doplněné místností pro společné setkávání učitelského sboru (sborovna, klubovna, zasedací místnost apod.). V případě, že jsou pedagogové zasídleni po více než 3 osobách v kabinetech, je vhodné doplnit tzv. relaxační nebo tiché místnosti sloužící k odpočinku, tiché relaxaci nebo soustředěné práci. Ohodnocení se provede dle Tab. KOM.PD.1 – Tab. KOM.PD.4.

Tab. KOM.PD.1: Kvalita budovy z hlediska zázemí pro pedagogy – kabinety

Procento učitelů na plný úvazek, kteří mají k dispozici kabinety po maximálně 3 osobách, které umožňují dostatečné soustředění pro přípravu na vyučování Kredity KKOM.PD.1
0 – 25 % 0
26 – 50 % 1
51 – 75 % 2
76 – 100 % 3

Tab. KOM.PD.2: Kvalita budovy z hlediska zázemí pro pedagogy – relaxace, setkávání pedagogů, kuchyňka

Prostory Kredity KKOM.PD.2
V objektu jsou prostory určené pro tichou relaxaci učitelů, odpočinek a soustředěnou práci (klidová místnost, respirium, tichá místnost apod.) – za každou místnost tohoto typu 3 kredity (max. 9 kreditů). +3
V objektu jsou prostory a zařízení pro aktivní relaxaci učitelů (například posilovna, sportovní vyžití – tenisový kurt, hřiště, bazén, dále sauna, vířivka atp.) – za každou místnost nebo zařízení tohoto typu 3 kredity (max. 9 kreditů). +3
V objektu je sborovna, klubovna, zasedací místnost nebo jiná místnost tohoto typu pro společné porady pedagogů. +3
V objektu je kuchyňka pro pedagogy a zaměstnance. +3

Tab. KOM.PD.3: Kvalita budovy z hlediska zázemí pro pedagogy – skladování pomůcek

Procento kabinetů pro skladování pomůcek specializovaných předmětů, které jsou v těsné blízkosti specializovaných učeben, tj. na shodném podlaží a do 30 m docházkově Kredity KKOM.PD.3
0 – 25 % 0
26 – 50 % 1
51 – 75 % 2
76 – 100 % 3

V současnosti je velká snaha v maximální možné míře začleňovat do běžné výuky žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním (inkluze). V některých případech začlenění těchto dětí vyžaduje přítomnost asistenta pedagogů nebo osobního asistenta dítěte. Kvalita provozního řešení se odvíjí mj. od míry a schopnosti naplnění těchto specifických potřeb.

Tab. KOM.PD.4: Kvalita budovy z hlediska míry naplnění speciálních potřeb pro pedagogy nebo asistenty výuky

Prostory Kredity KKOM.PD.4
V objektu jsou prostory určené pro asistenty pedagogů nebo osobní asistenty studentů (kabinet, denní místnost apod.) +3
Pro začlenění dětí s fyzickými a psychickými poruchami jsou v budově speciální místnosti (místnosti pro uklidnění apod.) +3

Kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb pedagogů KKOM.PD se spočte jako:

$K_{KOM.PD}=K_{KOM.PD.1}+K_{KOM.PD.2}+K_{KOM.PD.3}+K_{KOM.PD.4}$

kde:

KKOM.PD  je kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb pedagogů;

KKOM.PD.1  je ohodnocení kvality budovy z hlediska zázemí pro pedagogy – kabinety;

KKOM.PD.2 je ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb pedagogů – relaxace, setkávání pedagogů, kuchyňka;

KKOM.PD.3 je ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb pedagogů – skladování pomůcek;

KKOM.PD.4 je ohodnocení kvality budovy z hlediska míry naplnění speciálních potřeb pro pedagogy nebo asistenty výuky.