KOM.PU (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul KOM.PU - Kvalita budovy z hlediska potřeb pedagogických pracovníků

Kvalita zázemí pro pedagogické pracovníky vysokou měrou ovlivňuje kvalitu jejich práce. Vzhledem k náročnosti profese učitele na psychiku člověka je velmi důležitá psychohygiena, a tudíž i vhodné prostory, které napomáhají udržovat duševní pohodu pedagogů. Tu ovlivňuje jak kvalita a vybavení samotného místa výkonu práce (učebna, kabinet), tak i kvalita a vhodná místa pro relaxaci, soustředění a přípravu na výuku. Za optimální v budovách pro terciální vzdělávání jsou považovány kabinety pro 1-3 pedagogy doplněné místností pro společné setkávání učitelského sboru (zasedací místnost apod.). V případě, že jsou pedagogové zasídleni po více než 3 osobách v otevřených kancelářích, je vhodné doplnit tzv. relaxační nebo tiché místnosti sloužící k odpočinku, tiché relaxaci nebo soustředěné práci. Ohodnocení se provede dle Tab. KOM.PU.1 – Tab. KOM.PU.4. 

Tab. KOM.PU.1: Kvalita budovy z hlediska zázemí pro pedagogy – kabinety 

Procento učitelů na plný úvazek, kteří mají k dispozici kabinety po maximálně 3 osobách, které umožňují dostatečné soustředění pro přípravu na vyučování 

Kredity KKOM.PU.1 

0 – 25 % 

0 

26 – 50 % 

1 

51 – 75 % 

2 

76 – 100 % 

3 

Tab. KOM.PU.2: Kvalita budovy z hlediska zázemí pro pedagogy – relaxace, setkávání pedagogů, kuchyňka 

Prostory 

Kredity KKOM.PU.2 

V objektu jsou prostory určené pro tichou relaxaci učitelů, odpočinek a soustředěnou práci (klidová místnost, respirium, tichá místnost apod.) – za každou místnost tohoto typu 3 kredity (max. 9 kreditů). 

+3 

V objektu jsou prostory a zařízení pro aktivní relaxaci učitelů (například posilovna, sportovní vyžití – tenisový kurt, hřiště, bazén, dále sauna, vířivka atp.) – za každou místnost nebo zařízení tohoto typu 3 kredity (max. 9 kreditů). 

+3 

V objektu je sborovna, klubovna, zasedací místnost nebo jiná místnost tohoto typu pro společné porady pedagogů. 

+3 

V objektu je kuchyňka pro pedagogy a zaměstnance. 

+3 

 

 

Tab. KOM.PU.3: Kvalita budovy z hlediska zázemí pro pedagogy – skladování pomůcek 

Procento kabinetů pro skladování pomůcek specializovaných předmětů a laboratoří, které jsou v těsné blízkosti specializovaných učeben, tj. na shodném podlaží a do 30 m docházkově 

Kredity KKOM.PU.3 

0 – 25 % 

0 

26 – 50 % 

1 

51 – 75 % 

2 

76 – 100 % 

3 

V současnosti je velká snaha v maximální možné míře začleňovat do běžné výuky studenty se zdravotním a sociálním znevýhodněním (inkluze). V některých případech začlenění těchto studentů vyžaduje přítomnost asistenta pedagogů nebo osobního asistenta studenta. Kvalita provozního řešení se odvíjí mj. od míry a schopnosti naplnění těchto specifických potřeb. 

Tab. KOM.PU.4: Kvalita budovy z hlediska míry naplnění speciálních potřeb pro pedagogy nebo asistenty výuky 

Prostory 

Kredity KKOM.PU.4 

V objektu jsou prostory určené pro asistenty pedagogů nebo osobní asistenty studentů (kabinet, denní místnost apod.) 

+3 

Pro začlenění studentů s fyzickými a psychickými poruchami jsou v budově speciální místnosti (místnosti pro uklidnění apod.) 

+3 

Kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb pedagogů KKOM.PU se spočte jako: 

KKOM.PU=KKOM.PU.1+KKOM.PU.2+KKOM.PU.3+KKOM.PU.4

 kde: 

KKOM.PUje kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb pedagogů; 

KKOM.PU.1je ohodnocení kvality budovy z hlediska zázemí pro pedagogy – kabinety; 

KKOM.PU.2je ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb pedagogů – relaxace, setkávání pedagogů, kuchyňka; 

KKOM.PU.3 je ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb pedagogů – skladování pomůcek; 

KKOM.PU.4  je ohodnocení kvality budovy z hlediska míry naplnění speciálních potřeb pro pedagogy nebo asistenty výuky.