KOM.ST (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul KOM.ST - Kvalita budovy z hlediska potřeb žáků a studentů

Variabilita kmenových učeben a jejich prostorová velkorysost jsou známkou jejich kvality a přispívají k vyšší úrovni výuky. Volný prostor ve třídách má své využití jak v rámci výuky, tak během přestávek. Volná plocha mimo lavice může být využívána k alternativní formě výuky, pohybovým aktivitám o přestávkách, pro prezentaci vzorků, výukových pomůcek apod. Volná plocha a možnost zařazovat alternativní formy výuky má význam zejména na nižších stupních výuky. Nároky na volný prostor ve třídách se ve vyšších ročnících snižují, proto se snižuje i procento požadované volné plochy dle vzdělávacího stupně.

Z hlediska rozdílného charakteru výuky na jednotlivých vzdělávacích stupních se využívá v hodnocení modulu rozdělení na 3 vzdělávací stupně:

  • 1. stupeň: 1. až 5. třída základní školy;
  • 2. stupeň: 6. až 9. třída základní školy;
  • 3. stupeň: střední škola.

Hodnocení volného prostoru v kmenových učebnách vychází z celkového počtu kmenových učeben a procenta z nich, které splňují požadavek na minimální volnou plochu při typickém rozestavění lavic pro výuku.

Procento volné plochy i-té třídy Pti se stanoví poměrem volné plochy třídy (A) k celkové ploše třídy (B) – viz vzorec. Do volné plochy se nezapočítávají uličky mezi lavicemi. Do plochy celkové se nezapočítávají plochy obsazené pevně zabudovanými konstrukcemi a například vestavnými skříněmi (viz Obr. KOM.ST.1).

Obr. KOM.ST.1: Příklad vyznačení volné plochy ve třídě (A) a celkové plochy třídy (B)

$P_{ti}=\frac{A_{i}}{B_{i}}\times100%$

kde:

Pti je procento volné plochy třídy [%].

Ai je volná plocha třídy [m2];

Bi je celková plocha třídy [m2];

Tab. KOM.ST.1: Požadované procento volné plochy třídy podle jednotlivých stupňů

Stupeň Minimální požadované procento volné plochy třídy (Amin)
1. stupeň 45 %
2. stupeň 35 %
3. stupeň 25 %

Procento kmenových učeben (P1) s minimální volnou plochou přesahující stanovenou hranici dle stupně se určí podílem počtu tříd přesahující tuto hranici (PA,min) k celkovému počtu kmenových tříd (P).

$P_{1}=\frac{P_{A,min}}{P}\times100%$

kde:

P1 je procento učeben s minimální plochou přesahující stanovenou hranici dle stupně [%];

PA,min je počet tříd přesahujících minimální požadované procento volné plochy třídy;

P je celkový počet kmenových tříd.

Ohodnocení volného prostoru ve třídách se přidělí podle Tab. KOM.ST.2.

Tab. KOM.ST.2: Kreditové hodnocení volného prostoru ve třídách

P1 – procento učeben s podílem volné plochy třídy AAmin Kredity KKOM.ST.1
0 % 0
100 % 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Variabilita uspořádání učeben

Variabilita uspořádání lavic je přínosem pro různé typy vyučovaných předmětů, které mají různé nároky například na skupinovou spolupráci. Variabilní nábytek by měl umožňovat efektivní uspořádání pro frontální výuku, rozmístění lavic nebo židlí do kruhu či skupinové uspořádání například dvou lavic u sebe.

Možnost variabilního uspořádání závisí zejména na velikosti a tvaru třídy, dále na typu vybavení. Z hlediska tvaru třídy, resp. poměru stran je možno toto kritérium ovlivnit půdorysnou formou.

Dle procenta tříd, které toto uspořádání umožňují (P2), se v Tab. KOM.ST.3 určí ohodnocení KKOM.ST.2.

Tab. KOM.ST.3: Procento kmenových tříd s možností variabilního uspořádání lavic (frontální výuka, uspořádání do kruhu, pracovní skupiny atp.)

Procento kmenových tříd s možností variabilního uspořádání lavic P2 Kredity KKOM.ST.2
0–20 % 0
21–30 % 2
31–40 % 4
41–50 % 6
51–60 % 8
61–100 % 10

 

Zázemí pro žáky a studenty a možnosti jejich vyžití během celého školního dne

Žáci a studenti tráví v budově školy podstatnou část dne. Během výuky je vhodné umožnit jim nabídkou vhodných prostor možnost aktivního odreagování tak, aby do vlastní výuky přicházeli psychicky odpočatí. Zároveň je možno nabídkou těchto prostor řešit problém trávení volného času a odpočinku mezi výukovými bloky (velká přestávka, polední přestávka, volná hodina) a zvýšit tak prevenci proti nekontrolovanému vyžití.

Zejména u žáků na 1. stupni je potřebné nabídnout možnost bezpečného fyzického vyžití, pro žáky vyšších stupňů pak roste potřeba prostorů pro soustředění a studium.

Ohodnocení zázemí pro žáky a studenty v interiéru se přidělí podle Tab. KOM.ST.4.

Tab. KOM.ST.4: Zázemí pro žáky a studenty v interiéru budovy

Položka Kredity KKOM.ST.3
Nabídka bezpečného fyzického vyžití, např. formou vybavené herny, přístupu do tělocvičny, kryté běžecké dráhy, prostoru pro míčové hry – za každý prostor 1 kredit (max. 5 kreditů) +1
Nabídka kreativního prostoru pro odpočinek a osobní rozvoj s volným přístupem (dílna pro výtvarné aktivity, multimediální dílna, audio místnost apod.) – za každý prostor 1 kredit (max. 5 kreditů) +1
Klidová zóna pro soustředění a studium (např. školní knihovna, čítárna, studovna, respirium apod.) – za každý prostor 1 kredit (max. 5 kreditů) +1

 

Podobně je možno vhodně doplnit parter areálu školy o prvky umožňující aktivní vyžití mezi výukovými bloky, či možnost relaxace a odpočinku. Důležité je umožnit žákům a studentům volný pohyb v exteriéru bez bezpečnostních rizik, tj. přepokládá se, že tento prostor je oplocený v rámci areálu školy (zahrada, vnitroblok, atrium…), je zamezeno volnému přístupu cizích osob a prostor je monitorován. Ohodnocení zázemí pro žáky a studenty v parteru budovy a areálu školy se přidělí podle Tab. KOM.ST.5.

Tab. KOM.ST.5: Zázemí pro žáky a studenty v parteru budovy a v areálu školy

Položka Kredity KKOM.ST.4
Stavebně technické řešení budovy a areálu školy umožňuje žákům a studentům volný pohyb v exteriéru bez bezpečnostních rizik +3
Prostor je vybaven mobiliářem odpovídajícím věku žáků a studentů (vzdělávacímu stupni) a tematickému zaměření školy (např. sportovnímu, výtvarnému, zaměření na přírodní vědy atp.) – za každý prvek 1 kredit (max. 5 kreditů):
▪ pro pohybové a fyzické aktivity (prolézačky, lezecká stěna, venkovní cvičení apod.) +1
▪ pro relaxaci a odpočinek (lavičky, lehátka apod.) +1
Provozně je bezkonfliktně řešeno napojení exteriéru na šatny a WC, umývárny atd. +1

 

Speciální výukové formy a prostory

V současnosti je snaha rozšířit standardní formy výuky o nové přístupy. Netradiční formy výuky zvyšují míru vstřebávání velkého množství informací, pro žáky a studenty s poruchami vnímání a soustředění mohou představovat důležité podněty. Nejedná se však o speciální oborové učebny speciálně zaměřených škol, ale o nadstandardní a alternativní prostory.

Vzhledem k rychlému vývoji společnosti, techniky, přístrojového vybavení i nových forem výuky není smyslem předepisovat konkrétní opatření. Cílem tohoto kritéria je vyčlenit prostorovou rezervu pro tyto formy výuky a náplň těchto prostor v čase měnit dle aktuálních požadavků, tendencí vývoje, či zaměření školy. Může se jednat o prostory nabízející využití např. formou kinosálu, audio místnosti, multimediální místnosti, fotokomory atd.

Ohodnocení speciální výukové formy a prostory se přidělí podle Tab. KOM.ST.6.

Tab. KOM.ST.6: Speciální výukové formy a prostory

Položka Kredity KKOM.ST.5
Učebny mají taková opatření, která umožní efektivní zatemnění pro využití videotechniky (zatemňující žaluzie, rolety, závěsy atd., možno kombinovat se stínícími opatřeními zamezující nežádoucí solární zisky, jako např. venkovní žaluzie atd.) +1
V budově je vyčleněna místnost pro speciální formy výuky – za každou místnost 1 kredit (max. 5 kreditů) +1

Koncept „Zdravá škola“

Škola sehrává důležitou úlohu nejen v oblasti samotného vzdělávání a rozvoje osobnosti, ale také ve tvorbě návyků podporujících zdravý životní styl. Koncept „Zdravé školy“ představuje soubor stavebních opaření inspirujících zdravý životní styl. Ohodnocení podpory zdravého životního stylu se přidělí podle Tab. KOM.ST.7.

Tab. KOM.ST.7: Soubor stavebních opatření podporujících zdravý životní styl

Položka Kredity KKOM.ST.6
Na chodbách a v areálu školy jsou instalována pítka umožňující dodržování pitného režimu +1
V prostorách školy je prostorová rezerva na zřízení biometrického koutku umožňujícího sledování osobních hodnot BMI +1
V rámci areálu školy je vymezen prostor pro pěstitelskou, zahradní nebo chovatelskou činnost +1

Inovace – „School as a Teaching Tool“

Škola jako vzdělávací instituce je klíčovým prvkem vzdělávacího systému. Z tohoto pohledu je nanejvýš vhodné, aby i budova samotná a její řešení jak po stránce estetické, tak po stránce technické rozvíjelo vzdělávání v humanitních i technických směrech. Technické řešení budovy nebo jejích částí jak z hlediska volby konstrukčního, technologického řešení a volby stavebních materiálů, tak z hlediska volby systémů TZB pro vytápění, chlazení, ohřev TV, větrání, využití OZE, nakládání s odpady apod. by mělo:

  • odrážet nejnovější poznatky a trendy v dané oblasti;
  • být realizováno tak, aby bylo možno prezentovat, vysvětlovat a komentovat tyto systémy v rámci výukového procesu;
  • umožnit návštěvníkům školy vnímat použité technologie a použitá řešení jako inspiraci.

Formy naplnění hesla „School as a Teaching Tool“ mohou být různé, může se jednak např. o odhalení části konstrukčního a materiálového řešení s vysvětlujícím popisem, viditelné a komentované systémy TZB, viditelná technická místnost, informační systémy prezentující aktuální spotřebu a produkci energie atd. Tento přístup klade vyšší nároky na zpracování projektu i na kvalitu vlastního provedení na stavbě tak, aby zpracování těchto systémů bylo kultivované, vizuálně atraktivní a mělo estetickou hodnotu, tj. aby systémy byly dobře prezentovatelné. Důležité je doplnit prezentované systémy vysvětlujícím popisem.

Ohodnocení využití prvků budovy v edukativním procesu se přidělí podle Tab. KOM.ST.8.

Tab. KOM.ST.8: Využití technických systémů a konstrukčních prvků budovy v rámci edukativního procesu

Položka Kredity KKOM.ST.7
Možnost třídění odpadu v prostorách školy (třídy, chodby), včetně vysvětlení procesu nakládání s odpady, recyklace atd. +1
Ukazatel aktuální spotřeby energie +1
Ukazatel aktuální produkce energie (např. z fotovoltaiky, fototermiky, větrné turbíny, vodního zdroje atd.) +1
Ukazatel využití dešťové vody pro provoz školy +1
Pohledově přístupná a vizuálně atraktivní řešení technických systémů budovy +1
Pohledově přístupná a vizuálně atraktivní řešení zelené střechy s vysvětlujícím komentářem +1
Viditelné nosné konstrukce a konstrukční řešení na bázi dřeva, přírodních materiálů, recyklovaných či jiných pokročilých materiálů opatřené vysvětlujícím popisem a komentářem * +1
Kompostéry na zahradě +1
Stavební příprava pro realizaci biokoutku – rybičky, králíci, křečci, rostliny… +1
Vizualizace systémů TZB a použitých moderních technologií včetně vysvětlujícího popisu a komentáře zahrnujícího např. vyznačené toky energií, popisy strojů a zařízení atd. +1
Souhrnná prezentace dobrých řešení budovy, TZB atd. např. formou posterů, modelu, videa atd. v hlavních prostorách školy +1

* řešeno zejména v souvislosti se zaměřením školy, resp. s odborným zaměřením školy na 3. stupni

Kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb žáků a studentů KKOM.ST se spočte jako:

$K_{KOM.ST}=K_{KOM.ST.1}+K_{KOM.ST.2}+K_{KOM.ST.3}+K_{KOM.ST.4}+$

$+K_{KOM.ST.4}+K_{KOM.ST.5}+K_{KOM.ST.6}+K_{KOM.ST.7}$

kde:

KKOM.ST je kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb žáků a studentů;

KKOM.ST.1 je ohodnocení volného prostoru ve třídách;

KKOM.ST.2 je ohodnocení procenta kmenových tříd s možností variabilního uspořádání lavic;

KKOM.ST.3 je ohodnocení zázemí pro žáky a studenty v interiéru budovy;

KKOM.ST.4 je ohodnocení zázemí pro žáky a studenty v parteru budovy a v areálu školy;

KKOM.ST.5 je ohodnocení speciálních výukových forem a prostor;

KKOM.ST.6 je ohodnocení souboru stavebních opatření podporujících zdravý životní styl;

KKOM.ST.7 je ohodnocení využití technických systémů a konstrukčních prvků budovy v edukativního procesu.