KOM.SU (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul KOM.SU - Kvalita budovy z hlediska potřeb studentů

Variabilita uspořádání učeben 

Variabilita uspořádání lavic je přínosem pro různé typy vyučovaných předmětů, které mají různé nároky například na skupinovou spolupráci. Variabilní nábytek by měl umožňovat efektivní uspořádání pro frontální výuku, rozmístění lavic nebo židlí do kruhu či skupinové uspořádání například dvou lavic u sebe. 

Možnost variabilního uspořádání závisí zejména na velikosti a tvaru třídy, dále na typu vybavení. Z hlediska tvaru třídy, resp. poměru stran je možno toto kritérium ovlivnit půdorysnou formou. 

Dle procenta tříd, které toto uspořádání umožňují (P1), se v Tab. KOM.SU.1 určí ohodnocení KKOM.SU.1. 

Tab. KOM.SU.1: Procento kmenových tříd s možností variabilního uspořádání lavic (frontální výuka, uspořádání do kruhu, pracovní skupiny atp.) 

Procento kmenových tříd s možností variabilního uspořádání lavic P1 

Kredity KKOM.SU.1 

0–20 % 

0 

21–30 % 

2 

31–40 % 

4 

41–50 % 

6 

51–60 % 

8 

61–100 % 

10 

 

Zázemí pro studenty a možnosti jejich vyžití během školního dne 

Studenti tráví v budově školy podstatnou část dne. Během výuky je vhodné umožnit jim nabídkou vhodných prostor možnost aktivního odreagování tak, aby do vlastní výuky přicházeli psychicky odpočatí. Součástí takového zařízení musí být i odpovídající hygienické zázemí. 

Ohodnocení zázemí pro žáky a studenty v interiéru se přidělí podle Tab. KOM.SU.2. 

Tab. KOM.SU.2: Zázemí pro studenty v interiéru budovy 

Položka 

Kredity KKOM.SU.2 

Nabídka fyzického vyžití, např. formou tělocvičny, posilovny, bazénu atd. – za každý prostor 1 kredit (max. 5 kreditů) 

+1 

Klidová zóna pro soustředění a studium (např. školní knihovna, čítárna, studovna, respirium apod.) – za každý prostor 1 kredit (max. 5 kreditů) 

+1 

 

Podobně je možno vhodně doplnit parter areálu školy o prvky umožňující aktivní vyžití mezi výukovými bloky, či možnost relaxace a odpočinku. Ohodnocení venkovního zázemí pro studenty v parteru budovy a areálu školy se přidělí podle Tab. KOM.SU.3. 

Tab. KOM.SU.3: Zázemí pro studenty v parteru budovy a v areálu školy 

Položka 

Kredity KKOM.SU.3 

Prostor je vybaven mobiliářem – za každý prvek 1 kredit (max. 5 kreditů): 

 pro pohybové a fyzické aktivity (lezecká stěna, venkovní cvičení apod.) 

+1 

 pro relaxaci a odpočinek (lavičky, lehátka apod.) 

+1 

Provozně je bezkonfliktně řešeno napojení exteriéru na šatny a WC, umývárny atd. 

+1 

 

Speciální výukové formy a prostory 

V současnosti je snaha rozšířit standardní formy výuky o nové přístupy. Netradiční formy výuky zvyšují míru vstřebávání velkého množství informací, pro žáky a studenty s poruchami vnímání a soustředění mohou představovat důležité podněty. Nejedná se však o speciální oborové učebny speciálně zaměřených škol, ale o nadstandardní a alternativní prostory. 

Vzhledem k rychlému vývoji společnosti, techniky, přístrojového vybavení i nových forem výuky není smyslem předepisovat konkrétní opatření. Cílem tohoto kritéria je vyčlenit prostorovou rezervu pro tyto formy výuky a náplň těchto prostor v čase měnit dle aktuálních požadavků, tendencí vývoje, či zaměření školy. Může se jednat o prostory nabízející využití např. formou kinosálu, audio místnosti, multimediální místnosti, fotokomory atd. 

Studenti potřebují prostory pro týmovou práci. Pozitivně se hodnotí vytvoření rezervačního systému učeben nebo místností přístupného nejen pro zaměstnance ale i pro studenty. Přístupová práva do různých místností lze řešit přes elektronicky řízený přístup (čipy, mobilní aplikace atd.). 

Ohodnocení speciální výukové formy a prostory se přidělí podle Tab. KOM.SU.4. 

Tab. KOM.SU.4: Speciální výukové formy a prostory 

Položka 

Kredity KKOM.SU.4 

Učebny mají taková opatření, která umožní efektivní zatemnění pro využití videotechniky (zatemňující žaluzie, rolety, závěsy atd., možno kombinovat se stínícími opatřeními zamezující nežádoucí solární zisky, jako např. venkovní žaluzie atd.) 

+1 

V budově je vyčleněna místnost pro speciální formy výuky – za každou místnost 1 kredit (max. 5 kreditů) 

+1 

Rezervační systém místností nebo učeben přístupný pro studenty* 

+1 

Elektronicky řízený přístup do místností nebo učeben (čipové karty, mobilní aplikace atd.) * 

+1 

*Kredity se přidělují pouze v případě, je-li prokázáno, že počet prostorů daného typu odpovídá úměrně počtu studentů a provoznímu schématu hodnocené budovy vysoké školy. 

Úložné prostory pro pomůcky studentů  

Uživatelská kvalita budovy je do velké míry určována kvalitou úložných prostor. Studenti potřebují prostory pro uložení svých prací (modelů atd.). Skladovací prostory musí být zabezpečeny. Výhodou mohou být elektronické systémy (čipy, mobilní aplikace atd.). 

Tab. KOM.SU.5: Úložné prostory pro pomůcky studentů 

Uzamykatelné skříňky nebo skladovací místnost pro % studentů 

Kredity KKOM.SU.5 

0-25 % 

0 

26-50 % 

1 

51-75 % 

2 

76-100 % 

3 

 

Koncept „Zdravá škola“ 

Škola sehrává důležitou úlohu nejen v oblasti samotného vzdělávání a rozvoje osobnosti, ale také ve tvorbě návyků podporujících zdravý životní styl. Koncept „Zdravé školy“ představuje soubor stavebních opaření inspirujících zdravý životní styl. Ohodnocení podpory zdravého životního stylu se přidělí podle Tab. KOM.SU.6. 

Tab. KOM.SU.6: Soubor stavebních opatření podporujících zdravý životní styl 

Položka 

Kredity KKOM.SU.6 

Na chodbách a v areálu školy jsou instalována pítka umožňující dodržování pitného režimu 

+1 

V prostorách školy je prostorová rezerva na zřízení biometrického koutku umožňujícího sledování osobních hodnot BMI 

+1 

V rámci areálu školy je vymezen prostor pro pěstitelskou, zahradní nebo chovatelskou činnost 

+1 

 

Inovace – „School as a Teaching Tool“ 

Škola jako vzdělávací instituce je klíčovým prvkem vzdělávacího systému. Z tohoto pohledu je nanejvýš vhodné, aby i budova samotná a její řešení jak po stránce estetické, tak po stránce technické rozvíjelo vzdělávání v humanitních i technických směrech. Technické řešení budovy nebo jejích částí jak z hlediska volby konstrukčního, technologického řešení a volby stavebních materiálů, tak z hlediska volby systémů TZB pro vytápění, chlazení, ohřev TV, větrání, využití OZE, nakládání s odpady apod. by mělo: 

  • odrážet nejnovější poznatky a trendy v dané oblasti; 
  • být realizováno tak, aby bylo možno prezentovat, vysvětlovat a komentovat tyto systémy v rámci výukového procesu; 
  • umožnit návštěvníkům školy vnímat použité technologie a použitá řešení jako inspiraci. 

Formy naplnění hesla „School as a Teaching Tool“ mohou být různé, může se jednak např. o odhalení části konstrukčního a materiálového řešení s vysvětlujícím popisem, viditelné a komentované systémy TZB, viditelná technická místnost, informační systémy prezentující aktuální spotřebu a produkci energie atd. Tento přístup klade vyšší nároky na zpracování projektu i na kvalitu vlastního provedení na stavbě tak, aby zpracování těchto systémů bylo kultivované, vizuálně atraktivní a mělo estetickou hodnotu, tj. aby systémy byly dobře prezentovatelné. Důležité je doplnit prezentované systémy vysvětlujícím popisem. 

Ohodnocení využití prvků budovy v edukativním procesu se přidělí podle Tab. KOM.SU.7. 

Tab. KOM.SU.7: Využití technických systémů a konstrukčních prvků budovy v rámci edukativního procesu 

Položka 

Kredity KKOM.SU.7 

Možnost třídění odpadu v prostorách školy (třídy, chodby), včetně vysvětlení procesu nakládání s odpady, recyklace atd. 

+1 

Ukazatel aktuální spotřeby energie 

+1 

Ukazatel aktuální produkce energie (např. z fotovoltaiky, fototermiky, větrné turbíny, vodního zdroje atd.) 

+1 

Ukazatel využití dešťové vody pro provoz školy 

+1 

Pohledově přístupná a vizuálně atraktivní řešení technických systémů budovy 

+1 

Pohledově přístupná a vizuálně atraktivní řešení zelené střechy s vysvětlujícím komentářem 

+1 

Viditelné nosné konstrukce a konstrukční řešení na bázi dřeva, přírodních materiálů, recyklovaných či jiných pokročilých materiálů opatřené vysvětlujícím popisem a komentářem * 

+1 

Kompostéry na zahradě 

+1 

Stavební příprava pro realizaci biokoutku – rybičky, králíci, křečci, rostliny… 

+1 

Vizualizace systémů TZB a použitých moderních technologií včetně vysvětlujícího popisu a komentáře zahrnujícího např. vyznačené toky energií, popisy strojů a zařízení atd. 

+1 

Souhrnná prezentace dobrých řešení budovy, TZB atd. např. formou posterů, modelu, videa atd. v hlavních prostorách školy 

+1 

* řešeno zejména v souvislosti se zaměřením školy, resp. s odborným zaměřením školy na 3. stupni 

Kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb žáků a studentů KKOM.SU se spočte jako: 

KKOM.SU=KKOM.SU.1+ KKOM.SU.2+ KKOM.SU.3+KKOM.SU.4+KKOM.SU.5+KKOM.SU.6+KKOM.SU.7

 

kde: 

KKOM.SUje kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb studentů škol terciárního vzdělávání; 

KKOM.SU.1 je ohodnocení procenta kmenových tříd s možností variabilního uspořádání lavic; 

KKOM.SU.2je ohodnocení zázemí pro studenty v interiéru budovy; 

KKOM.SU.3  je ohodnocení zázemí pro studenty v parteru budovy a v areálu školy; 

KKOM.SU.4  je ohodnocení speciálních výukových forem a prostor; 

KKOM.SU.5je ohodnocení nabídky úložných prostor pro pomůcky studentů; 

KKOM.SU.6  je ohodnocení stavebních opatření podporujících zdravý životní styl; 

KKOM.SU.7  je ohodnocení využití technických systémů a konstrukčních prvků budovy v edukativního procesu.