LCC.AN (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul LCC.AN - Podrobnost provedené analýzy nákladů životního cyklu

Analýza nákladů životního cyklu musí pokrývat alespoň 20 let provozu budov pro vzdělávání, 25 let provozu budov pro bydlení a 30 let provozu administrativní budovy.

Podle podrobnosti podkladů a analýz nákladů životního cyklu se přidělují kredity dle Tab. LCC.AN.1 za každou splněnou položku.

Tab. LCC.AN.1: Přidělení kreditů dle naplnění požadavků na provedení analýzy nákladů životního cyklu a její podrobnost

Podrobnost analýzy nákladů životního cyklu a implementace výsledků

Kredity KLCC.AN

1

Byla provedena analýza LCC projektu budovy v požadovaném* rozsahu.

+10

2

Provedená analýza LCC obsahuje analýzu rizik a citlivostní analýzu.

+3

3

Výsledky LCC analýzy byly implementovány do změny návrhu a projektu budovy.**

+5

4

Byla provedena analýza LCC konstrukčního systému alespoň ve dvou variantách.**

+4

5

Byla provedena analýza LCC obvodového pláště alespoň ve dvou variantách.

+4

6

Byla provedena analýza LCC technických zařízení pro větrání, vytápění alespoň ve dvou variantách.

+4

7

Byla provedena analýza LCC jiných částí budovy alespoň ve dvou variantách. Kredity se udělují za každou další analýzu, která postihuje ty části budovy, které tvoří více než 3 % z celkových investičních nákladů.

+3

8

Výsledky LCC analýzy z bodů 4, 5, 6 nebo 7 byly implementovány do změny návrhu a projektu budovy (kredity se udělují za každou relevantní implementaci výstupů).***

+2

9

Byl vytvořen informační leták, nebo brožura informující budoucí uživatele objektu o nákladech v průběhu životního cyklu budovy (založených na výsledcích z LCC analýzy).

+2

Pozn.:

* Požadovaným rozsahem se míní naplnění podmínek vypsaných výše.

** Udělení kreditů za požadavek v položce č. 2 a 3 je podmíněno udělením kreditů za požadavek v položce č. 1.

*** Udělení kreditů za požadavek v položce č. 8 je podmíněno udělením kreditů za odpovídající požadavek v položkách č. 4, 5, 6 nebo 7.