LCC.AR (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul LCC.AR - Podrobnost provedené analýzy nákladů životního cyklu

Analýza nákladů životního cyklu musí pokrývat alespoň 25 let provozu objektu.

Podle podrobnosti podkladů a analýz nákladů životního cyklu se přidělují kredity dle Tab. LCC.AR.1 za každou splněnou položku.

Tab. LCC.AR.1: Přidělení kreditů dle naplnění požadavků na provedení analýzy nákladů životního cyklu a její podobnost

Podrobnost analýzy nákladů životního cyklu a implementace výsledků

Kredity KLCC.AR

1

Byla provedena analýza LCC projektu budovy v požadovaném* rozsahu.

+10

2

Provedená analýza LCC obsahuje analýzu rizik a citlivostní analýzu.**

+3

3

Výsledky LCC analýzy byly implementovány do změny návrhu a projektu budovy.**

+5

4

Byla provedena analýza LCC konstrukčního systému alespoň ve dvou variantách.

+3

5

Byla provedena analýza LCC technických zařízení pro větrání, vytápění alespoň ve dvou variantách.

+3

6

Byla provedena analýza LCC jiných částí budovy alespoň ve dvou variantách. Kredity se udělují za každou další analýzu, která postihuje ty části budovy, které tvoří více než 3 % z celkových investičních nákladů.

+3

7

Výsledky LCC analýzy z bodů 4, 5 nebo 6 byly implementovány do změny návrhu a projektu budovy (kredity se udělují za každou relevantní implementaci výstupů).***

+2

8

Byl vytvořen informační leták, nebo brožura informující budoucí uživatele objektu o nákladech v průběhu životního cyklu budovy (založených na výsledcích z LCC analýzy).

+5

 

Pozn:

* Požadovaným rozsahem se míní naplnění podmínek vypsaných výše.

** Udělení kreditů za požadavek v položce č. 2 a 3 je podmíněno udělením kreditů za požadavek v položce č. 1.

*** Udělení kreditů za požadavek v položce č. 7 je podmíněno udělením kreditů za odpovídající požadavek v položkách č. 4, 5 nebo 6.