MNS.PD

Kvalita zázemí pro pedagogy vysokou měrou ovlivňuje kvalitu jejich práce. Vzhledem k náročnosti profese učitele na psychiku člověka je velmi důležitá psychohygiena, a tudíž i vhodné prostory, které napomáhají udržovat duševní pohodu pedagogů. Tu ovlivňuje jak kvalita a vybavení samotného místa výkonu práce (učebna), tak i kvalita a vhodná místa pro relaxaci, soustředění a přípravu na výuku. Za optimální na základních a středních školách jsou považovány kabinety pro 2–3 pedagogy doplněné místností pro společné setkávání učitelského sboru (sborovna, klubovna, zasedací místnost apod.). V případě, že jsou pedagogové zasídleni po více než 3 osobách v kabinetech, je vhodné doplnit tzv. relaxační nebo tiché místnosti sloužící k odpočinku, tiché relaxaci nebo soustředěné práci.

Tab. MNS.PD.1: Kvalita budovy z hlediska zázemí pro pedagogy – kabinety

Prostory Kredity KMNS.PD.1
Učitelé na plný úvazek mají k dispozici kabinety po maximálně 3 osobách, které umožňují dostatečné soustředění pro přípravu na vyučování:
▪ pro 0–25 % učitelů na plný úvazek 0
▪ pro 26–50 % učitelů na plný úvazek 1
▪ pro 51–75 % učitelů na plný úvazek 2
▪ pro 76–100 % učitelů na plný úvazek 3

 

Tab. MNS.PD.2: Kvalita budovy z hlediska zázemí pro pedagogy – relaxace, setkávání pedagogů, kuchyňka

Prostory Kredity KMNS.PD.2
V objektu jsou prostory určené pro tichou relaxaci učitelů, odpočinek a soustředěnou práci (klidová místnost, respirium, tichá místnost apod.) – za každou místnost tohoto typu 3 kredity. +3
V objektu jsou prostory a zařízení pro aktivní relaxaci učitelů (například posilovna, sportovní vyžití – tenisový kurt, hřiště, bazén, dále sauna, vířivka atp.) – za každou místnost nebo zařízení tohoto typu 3 kredity. +3
V objektu je sborovna, klubovna, zasedací místnost nebo jiná místnost tohoto typu pro společné porady pedagogů. +3
V objektu je kuchyňka pro pedagogy a zaměstnance. +3

 

Tab. MNS.PD.3: Kvalita budovy z hlediska zázemí pro pedagogy – skladování pomůcek

Prostory Kredity KMNS.PD.3
Kabinety pro skladování pomůcek specializovaných předmětů jsou v těsné blízkosti specializovaných učeben, tj. na shodném podlaží a do 30 m docházkově:
▪ 0–25 % kabinetů pro specializované učebny jsou v těsné blízkosti 0
▪ 26–50 % kabinetů pro specializované učebny jsou v těsné blízkosti 1
▪ 51–75 % kabinetů pro specializované učebny jsou v těsné blízkosti 2
▪ 76–100 % kabinetů pro specializované učebny jsou v těsné blízkosti 3

V současnosti je velká snaha v maximální možné míře začleňovat do běžné výuky žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním (inkluze). V některých případech začlenění těchto dětí vyžaduje přítomnost asistenta pedagogů nebo osobního asistenta dítěte. Kvalita provozního řešení se odvíjí mj. od míry a schopnosti naplnění těchto specifických potřeb.

Tab. MNS.PD.4: Kvalita budovy z hlediska míry naplnění speciálních potřeb pro pedagogy nebo asistenty výuky

Prostory Kredity KMNS.PD.4
V objektu jsou prostory určené pro asistenty pedagogů nebo osobní asistenty studentů (kabinet, denní místnost apod.) +3
Pro začlenění dětí s fyzickými a psychickými poruchami jsou v budově speciální místnosti (místnosti pro uklidnění apod.) +3