MNS.PD (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul MNS.PD - Kvalita budovy z hlediska potřeb pedagogů

Kvalita zázemí pro pedagogy vysokou měrou ovlivňuje kvalitu jejich práce. Vzhledem k náročnosti profese učitele na psychiku člověka je velmi důležitá psychohygiena, a tudíž i vhodné prostory, které napomáhají udržovat duševní pohodu pedagogů. Tu ovlivňuje jak kvalita a vybavení samotného místa výkonu práce (učebna), tak i kvalita a vhodná místa pro relaxaci, soustředění a přípravu na výuku. Za optimální na základních a středních školách jsou považovány kabinety pro 2–3 pedagogy doplněné místností pro společné setkávání učitelského sboru (sborovna, klubovna, zasedací místnost apod.). V případě, že jsou pedagogové zasídleni po více než 3 osobách v kabinetech, je vhodné doplnit tzv. relaxační nebo tiché místnosti sloužící k odpočinku, tiché relaxaci nebo soustředěné práci. Ohodnocení se provede dle Tab. MNS.PD.1Tab. MNS.PD.4.

Tab. MNS.PD.1: Kvalita budovy z hlediska zázemí pro pedagogy – kabinety

Procento učitelů na plný úvazek, kteří mají k dispozici kabinety po maximálně 3 osobách, které umožňují dostatečné soustředění pro přípravu na vyučování

KAB

0 – 25 %

0

26 – 50 %

1

51 – 75 %

2

76 – 100 %

3

 

Tab. MNS.PD.2: Kvalita budovy z hlediska zázemí pro pedagogy – relaxace, setkávání pedagogů, kuchyňka

Prostory

REL

V objektu jsou prostory určené pro tichou relaxaci učitelů, odpočinek a soustředěnou práci (klidová místnost, respirium, tichá místnost apod.) – za každou místnost tohoto typu 3 kredity (max. 9 kreditů).

+3

V objektu jsou prostory a zařízení pro aktivní relaxaci učitelů (například posilovna, sportovní vyžití – tenisový kurt, hřiště, bazén, dále sauna, vířivka atp.) – za každou místnost nebo zařízení tohoto typu 3 kredity (max. 9 kreditů).

+3

V objektu je sborovna, klubovna, zasedací místnost nebo jiná místnost tohoto typu pro společné porady pedagogů.

+3

V objektu je kuchyňka pro pedagogy a zaměstnance.

+3

 

Tab. MNS.PD.3: Kvalita budovy z hlediska zázemí pro pedagogy – skladování pomůcek

Procento kabinetů pro skladování pomůcek specializovaných předmětů, které  jsou v těsné blízkosti specializovaných učeben, tj. na shodném podlaží a do 30 m docházkově

SKL

0 – 25 %

0

26 – 50 %

1

51 – 75 %

2

76 – 100 %

3

V současnosti je velká snaha v maximální možné míře začleňovat do běžné výuky žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním (inkluze). V některých případech začlenění těchto dětí vyžaduje přítomnost asistenta pedagogů nebo osobního asistenta dítěte. Kvalita provozního řešení se odvíjí mj. od míry a schopnosti naplnění těchto specifických potřeb.

Tab. MNS.PD.4: Kvalita budovy z hlediska míry naplnění speciálních potřeb pro pedagogy nebo asistenty výuky

Prostory

PRO

V objektu jsou prostory určené pro asistenty pedagogů nebo osobní asistenty studentů (kabinet, denní místnost apod.)

+3

Pro začlenění dětí s fyzickými a psychickými poruchami jsou v budově speciální místnosti (místnosti pro uklidnění apod.)

+3

Kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb pedagogů KMNS.PD se spočte jako:

kde:

$ K_{\textup{MNS.PD}}=KAB+REL+SKL+PRO $

KMNS.PD je kreditové ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb pedagogů;

KAB je ohodnocení kvality budovy z hlediska zázemí pro pedagogy – kabinety;

REL je ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb pedagogů – relaxace, setkávání pedagogů, kuchyňka;

SKL je ohodnocení kvality budovy z hlediska potřeb pedagogů – skladování pomůcek;

PRO je ohodnocení z hlediska míry naplnění speciálních potřeb pro pedagogy nebo asistenty výuky.