PEE.PR (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul PEE.PR - Měrná roční spotřeba provozní primární energie

Energetickou náročností budovy je u existujících staveb myšleno množství energie skutečně spotřebované. U projektů nových staveb nebo projektů změn staveb, na něž je vydáno stavební povolení, se jedná o vypočtené množství energie pro splnění požadavků na standardizované užívání budovy, zejména na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a úpravu parametrů vnitřního prostředí klimatizačním systémem a osvětlení (dle §2 zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Energetická náročnost budov, hodnocená podle platné legislativy, obsahuje množství dodané energie na systémové hranici budovy pro celoroční provoz budovy, a to pro:

  • vytápění;
  • chlazení;
  • větrání;
  • úpravu vlhkosti vzduchu;
  • přípravu teplé vody;
  • osvětlení;
  • pomocné energie (provoz energetických systémů).

Ve fázi projektu se výše uvedené parametry přejímají z Průkazu energetické náročnosti budov. Pokud v dané fázi průkaz neexistuje, budou spotřeby energií vypočteny dle požadavků platné legislativy (lze použít např. NKN). Spotřeby tepla a energií se shrnou v Tab. PEE.PR.1 a dílčím spotřebám se přiřadí odpovídající energonositelé.

Tab. PEE.PR.1: Roční spotřeba provozní energie a její energonositelé

Položka Roční spotřeba energie [MJ/a] Energonositel
Vytápění    
Chlazení    
Příprava teplé vody    
Úprava vlhkosti vzduchu    
Mechanické větrání    
Osvětlení    
Pomocné energie    

Pozn. 1: V případě krytí nějaké energetické potřeby různými zdroji energie se tabulka rozšíří o potřebný počet řádků (např. v případě kombinované přípravy teplé vody – část energie dodaná kotlem, část solárním systémem).

Pozn. 2: Pokud objekt vyrábí nějakou energii z OZE a tato energie opouští systémovou hranici budovy směrem ven (např. z důvodu prodeje za garantované ceny), pak se tato energie do Tab. PEE.PR.1: Roční spotřeba energie a její energonositelé nezapočítává.

Pro přepočet z konečné spotřeby energie na energii primární slouží faktor energetické přeměny, postup je patrný z Tab. PEE.PR.2. Faktory energetické přeměny se vycházejí z environmentálních databází (viz kapitola A.4).

Tab. PEE.PR.2: Stanovení roční spotřeby provozní primární energie

Položka

Roční spotřeba energie [MJ/a]

Faktor energetické přeměny [-] 

Roční spotřeba provozní primární energie [MJ/a]
a b c = a · b
Vytápění      
Chlazení      
Příprava teplé vody      
Úprava vlhkosti vzduchu      
Mechanické větrání      
Osvětlení      
Pomocné energie      
Celkem    

Celková suma roční spotřeby provozní primární energie se vztáhne na celkovou podlahovou plochu (viz definice ve slovníčku pojmů) – finální jednotkou jsou tedy MJ/(m2·a), viz Tab. PEE.PR.3.

Tab. PEE.PR.3: Stanovení měrné roční spotřeby provozní primární energie

 Položka m.j. Hodnota
Roční spotřeba provozní primární energie MJ/a  
Celková podlahová plocha m2  
HPEE.PR: Měrná roční spotřeba provozní primární energie MJ/(m2.a)