PEE.PR

Energetickou náročností budovy je u existujících staveb myšleno množství energie skutečně spotřebované. U projektů nových staveb nebo projektů změn staveb, na něž je vydáno stavební povolení, se jedná o vypočtené množství energie pro splnění požadavků na standardizované užívání budovy, zejména na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a úpravu parametrů vnitřního prostředí klimatizačním systémem a osvětlení (dle §2 zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Energetická náročnost budov, hodnocená podle platné legislativy, obsahuje množství dodané energie na systémové hranici budovy pro celoroční provoz budovy, a to pro:

  • vytápění;
  • chlazení;
  • větrání;
  • úpravu vlhkosti vzduchu;
  • přípravu teplé vody;
  • osvětlení;
  • pomocné energie (provoz energetických systémů).

Ve fázi projektu se výše uvedené parametry přejímají z Průkazu energetické náročnosti budov. Pokud v dané fázi průkaz neexistuje, budou spotřeby energií vypočteny dle požadavků platné legislativy (lze použít např. NKN). Spotřeby tepla a energií se shrnou v Tab. PEE.PR.1: Roční spotřeba provozní energie a její energonositelé a dílčím spotřebám se přiřadí odpovídající energonositelé.

Tab. PEE.PR.1: Roční spotřeba provozní energie a její energonositelé

Položka Roční spotřeba energie [MJ/a] Energonosite
Vytápění
Chlazení
Příprava teplé vody
Úprava vlhkosti vzduchu
Mechanické větrání
Osvětlení
Pomocné energie

Pozn. 1: V případě krytí nějaké energetické potřeby různými zdroji energie se tabulka rozšíří o potřebný počet řádků (např. v případě kombinované přípravy teplé vody – část energie dodaná kotlem, část solárním systémem).

Pozn. 2: Pokud objekt vyrábí nějakou energii z OZE a tato energie opouští systémovou hranici budovy směrem ven (např. z důvodu prodeje za garantované ceny), pak se tato energie do Tab. PEE.PR.1: Roční spotřeba energie a její energonositelé nezapočítává.

Pro přepočet z konečné spotřeby energie na energii primární slouží faktor energetické přeměny, postup je patrný z Tab. PEE.PR.2: Stanovení roční spotřeby provozní primární energie. Faktory energetické přeměny se přebírají z Přílohy emisních a konverzních faktorů dostupné na  http://www.sbtool.cz/wp-content/uploads/2020/06/P01_emisni-a-konverzni-faktory.pdf.

Tab. PEE.PR.2: Stanovení roční spotřeby provozní primární energie

Položka

Roční spotřeba energie

[MJ/a]

Faktor energetické přeměny

[-] 

Roční spotřeba provozní primární energie [MJ/a]
a b c = a · b
Vytápění
Chlazení
Příprava teplé vody
Úprava vlhkosti vzduchu
Mechanické větrání
Osvětlení
Pomocné energie
Celkem    

Celková suma roční spotřeby provozní primární energie se vztáhne na celkovou podlahovou plochu (viz definice ve slovníčku pojmů) – finální jednotkou jsou tedy MJ/(m2·a), viz Tab. PEE.PR.3: Stanovení měrné roční spotřeby provozní primární energie.

Tab. PEE.PR.3: Stanovení měrné roční spotřeby provozní primární energie

 Položka m.j. Hodnota
Roční spotřeba provozní primární energie MJ/a
Celková podlahová plocha m2
HPEE.PR: Měrná roční spotřeba provozní primární energie MJ/(m2.a)