PEE.SV (vm.1)

Základem hodnocení výrobní fáze je výkaz výměr jednotlivých konstrukčních prvků, resp. materiálů posuzované budovy. Ve fázi certifikace návrhu budovy může nastat stav, že ještě nejsou známy konkrétně všechny materiály a konstrukce. Stejně tak nemusí být přesně známa výměra použitých stavebních materiálů. Pokud tento případ nastane, připouští se zjednodušení – např. takové, že se množství neznámých materiálů v hodnocení odhadne.

Pro hodnocení dopadu materiálů se ve výkazu výměr k jednotlivým položkám materiálů a konstrukcí přiřadí příslušné jednotkové hodnoty spotřeby svázaných primárních energií, viz Tab. PEE.SV.1. Jednotková data se přebírají z environmetnálních databází (viz. kapitola A.4)

Tab. PEE.SV.1: Zpracování výkazu výměr a výpočet spotřeby svázané primární energie

Konstrukce/ materiál M.j.

Výměra [m.j.]

Jednotková svázaná spotřeba energie [MJ/m.j.] *

Svázaná spotřeba energie [MJ]

Životnost [roky] **

Roční svázaná spotřeba energie [MJ/a]

a b c = a · b d e = c / d
Celkem    

* Vstupy z katalogu fyzikálních a environmentálních profilů stavebních konstrukcí pro novostavby a rekonstrukce.

** Metodicky se uvažuje délka životního cyklu budovy 50 let, platí tedy podmínka d ≤ 50 let.

Celková suma roční spotřeby svázané primární energie se vztáhne na celkovou podlahovou plochu (viz definice ve slovníčku pojmů) – finální jednotkou jsou tedy MJ/(m2·a), viz Tab. PEE.SV.2.

Tab. PEE.SV.2: Stanovení měrné roční spotřeby svázané primární energie

Položka m.j. Hodnota
Roční spotřeba svázané primární energie MJ/a
Celková podlahová plocha m2
HPEE.SV: Měrná roční spotřeba svázané primární energie MJ/(m2·a)