PEE.SV (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul PEE.SV - Měrná roční spotřeba svázané primární energie

Základem hodnocení výrobní fáze je výkaz výměr jednotlivých konstrukčních prvků, resp. materiálů posuzované budovy. Ve fázi certifikace návrhu budovy může nastat stav, že ještě nejsou známy konkrétně všechny materiály a konstrukce. Stejně tak nemusí být přesně známa výměra použitých stavebních materiálů. Pokud tento případ nastane, připouští se zjednodušení – např. takové, že se množství neznámých materiálů v hodnocení odhadne.

Pro hodnocení dopadu materiálů se ve výkazu výměr k jednotlivým položkám materiálů a konstrukcí přiřadí příslušné jednotkové hodnoty spotřeby svázaných primárních energií, viz Tab. PEE.SV.1. Jednotková data se přebírají z environmentálních databází (viz. kapitola A.4)

Tab. PEE.SV.1: Zpracování výkazu výměr a výpočet spotřeby svázané primární energie

Konstrukce/ materiál M.j.

Výměra [m.j.]

Jednotková svázaná spotřeba energie [MJ/m.j.] *

Svázaná spotřeba energie [MJ]

Životnost [roky] **

Roční svázaná spotřeba energie [MJ/a]

a b c = a · b d e = c / d
             
             
             
Celkem    

* Vstupy z katalogu fyzikálních a environmentálních profilů stavebních konstrukcí pro novostavby a rekonstrukce.

** Metodicky se uvažuje délka životního cyklu budovy 50 let, platí tedy podmínka d ≤ 50 let.

Celková suma roční spotřeby svázané primární energie se vztáhne na celkovou podlahovou plochu (viz definice ve slovníčku pojmů) – finální jednotkou jsou tedy MJ/(m2·a), viz Tab. PEE.SV.2.

Tab. PEE.SV.2: Stanovení měrné roční spotřeby svázané primární energie

Položka m.j. Hodnota
Roční spotřeba svázané primární energie MJ/a  
Celková podlahová plocha m2  
HPEE.SV: Měrná roční spotřeba svázané primární energie MJ/(m2·a)