MTO.OB (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul MTO.OB - Nakládání s odpadem v budově

Kredity KMTO.OB = 0 vyjma případů uvedených v tabulce Tab. MTO.OB.1. Kredity se přidělují za opatření zlepšující třídění odpadu.

Tab. MTO.OB.1: Přidělení kreditů KMTO.OB za nakládání s odpadem v budově

Opatření

Kredity  KMTO.OB

V budově je nainstalován kompaktor či lis na odpad.

+1

Sběrná místa jsou přehledně označena včetně popisu sbíraných položek, oddělení tříděných komodit je na pozemku spolehlivě dodrženo.

+1

Projekt navrhuje inovativní řešení pro zjednodušení nakládání s odpadem (sběrné nádoby přístupné bez nutnosti vstupu obsluhy do objektu, nástroje pro přepravu sběrných nádob, apod.).

+1

Informace o tříděném odpadu, důvodech třídění a způsobu zpracování odpadu je přehlednou formou zprostředkována uživatelům budovy.*

+1

Třídění odpadu v budově je podpořeno vhodným motivačním nástrojem.**

+1

* Informace o tříděném odpadu může být poskytnuta libovolnou formou, musí být ale k dispozici nepřetržitě (např. formou stabilních bannerů, plakátů, obrázků či popisu na sběrných nádobách). Informace zprostředkovaná jednorázově není uznatelná. Forma musí být srozumitelná uživatelské skupině, které je budova určená.

** Motivačním nástrojem ke třídění odpadu může být jakékoliv opatření podporující uživatele ke třídění, například viditelné množství vytříděného množství odpadu, poutavé popisy u sběrných nádob, hra provádějící tříděním odpadu aj.