ODP.PE (vm.1)

Hodnotí se emise vznikající jako důsledek spotřeby provozní energie, která je vyčíslena v kritériu PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů. Z tohoto kritéria se přebírají dílčí množství dodané energie na systémové hranici budovy pro celoroční provoz budovy, a ty se následně pomocí emisních faktorů přepočítají na emise R‐11ekv. – analogicky se k tomu využije výpočet z kritéria PEE.  Emisní faktory se přebírají z Přílohy emisních a konverzních faktorů dostupné na http://www.sbtool.cz/wp-content/uploads/2020/06/P01_emisni-a-konverzni-faktory.pdf.

Celková suma roční produkce provozních emisí R‐11ekv. se vztáhne na celkovou podlahovou plochu, viz Tab. ODP.PE.1: Stanovení měrné roční produkce provozních emisí R‐11ekv..

Tab. ODP.PE.1: Stanovení měrné roční produkce provozních emisí R‐11ekv.

Položka

M.j.

Hodnota

Roční produkce provozních emisí R-11ekv.

kg R-11ekv./a

Celková podlahová plocha

m2

HODP.PE: Měrná roční produkce provozních emisí R-11ekv.

kg R-11ekv./(m2·a)