ODP.SE (vm.1)

Hodnocení navazuje na výpočty spotřeby svázané energie v kritériu PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů. Vychází se ze stejného výkazu výměr a celkově se postupuje způsobem popsaným v kritériu PEE – jen s tím rozdílem, že do analýzy vstupují jednotkové svázané produkce emisí R‐11ekv., které jsou uvedeny v katalogu fyzikálních a environmentálních profilů stavebních konstrukcí pro novostavby a rekonstrukce Envimat (www.envimat.cz). V případě, že v této databázi nejsou potřebná data dostupná, připouští se využití databáze Ecoinvent v.2 (www.ecoinvent.ch). Hodnotitel v této databázi vždy volí data s lokalizací nejbližší místu výstavby budovy.

Z výpočtů vzejde celková suma produkce svázaných emisí R-11ekv., která se vztáhne na celkovou podlahovou plochu, viz Tab. ODP.SE.1: Stanovení měrné roční produkce svázaných emisí R‐11ekv..

Tab. ODP.SE.1: Stanovení měrné roční produkce svázaných emisí R‐11ekv.

Položka

M.j.

Hodnota

Roční produkce svázaných emisí R-11ekv.

kg R-11ekv./a

Celková podlahová plocha

m2

HODP.SE: Měrná roční produkce svázaných emisí R-11ekv.

kg R-11ekv./(m2·a)