OZE.OE (vm.1)

Množství vyrobené energie v systémech OZE a celková roční spotřeba energie (konečná spotřeba) se vyčíslí z doložené odpovídající studie, která je konzistentní pro všechna kritéria, ve kterých je s těmito hodnotami počítáno!

Pod pojmem energie je zde míněna i tepelná energie.

Pro obnovitelný zdroj energie musí být splněny následující podmínky:

  • zdroj energie musí splňovat definici pro obnovitelný zdroj energie (viz slovníček pojmů),

a zároveň

  • zdroj je umístěn v budově nebo na budově, případně plošně přísluší pozemku, který přímo prostorově i majetkově souvisí s objektem

nebo

  • do budovy je dodávána energie ze zdroje obnovitelné energie, který se nalézá v okolí budovy a je doložena technická, ekonomická a environmentální vhodnost napojení budovy na tento zdroj.

Do celkového množství energie vyrobené z OZE se započítává i energie vyrobená z OZE, která opouští systémovou hranici budovy směrem ven (např. z důvodu prodeje za garantované ceny).

Pro souhrn energetických položek a stanovení hodnoty indikátoru se užije Tab. OZE.OE.1: Stanovení podílu vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie.

Tab. OZE.OE.1: Stanovení podílu vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie

Položka

M.j.

Označení

Hodnota

Celková roční spotřeba energie

MJ/a

a

Energie vyrobená z obnovitelných zdrojů*

MJ/a

b

HOZE.OE: Podíl obnovitelné energie na spotřebě energie celkem

%

b / a · 100

* V případě existence vícero zdrojů OZE se tabulka rozšíří dle počtu dílčích zdrojů (např. termický systém, kotel na biomasu, fotovoltaika, apod.)., a pro potřeby stanovení podílu se následně počítá se součtem energie vyrobené všemi dílčími zdroji.