OZE.OE (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul OZE.OE - Podíl obnovitelné energie

Toto kritérium má za cíl podpořit obnovitelnou energii získanou v místě či blízkém okolí např. městské čtvrti (tzv. PED Positive Energy District = energeticky plusová městská čtvrť). Z toho důvodu se v daném kritériu nezapočítává elektrická energie ze sítě od národního dodavatele, který deklaruje, že se jedná o elektřinu z obnovitelných zdrojů energie. Environmentální výhody odběru takovéto energie se projeví v kritériích (E.PEE, E.GWP, E.ACP, E.EUP, E.ODP, E.POC) použitím nižší konverzních a emisních faktorů.

Pro započítání energie vyrobené z obnovitelných zdrojů v místě platí v kritériu následující podmínky:

  • zdroj energie musí splňovat definici pro obnovitelný zdroj energie (viz slovníček pojmů);

a zároveň

  • zdroj je umístěn v budově nebo na budově, případně plošně přísluší pozemku, který přímo prostorově i majetkově souvisí s objektem

nebo

  • do budovy je dodávána energie ze zdroje obnovitelné energie, který se nalézá v nejbližším okolí budovy a je doložena technická, ekonomická a environmentální vhodnost napojení budovy na tento zdroj.

Při pochybnostech, zda se daný zdroj dá považovat za „místní“, je možné se dotázat platformy SBToolCZ. Pod pojmem energie je zde míněna i tepelná energie.

Do celkového množství energie vyrobené z OZE se započítává i energie vyrobená z OZE, která opouští systémovou hranici budovy směrem ven (např. z důvodu prodeje).

Pro souhrn energetických položek a stanovení hodnoty se užije Tab. OZE.OE.1.

Tab. OZE.OE.1: Stanovení podílu v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie

Položka

M.j.

Označení

Hodnota

Celková roční spotřeba energie

MJ/a

a

 
Energie vyrobená z obnovitelných zdrojů v místě*

MJ/a

b

 
HOZE.OE: Podíl v místě vyrobené obnovitelné energie na celkové spotřebě energie

%

b / a · 100

 

* V případě existence vícero zdrojů OZE se tabulka rozšíří dle počtu dílčích zdrojů (např. termický systém, kotel na biomasu, fotovoltaika, apod.) a pro potřeby stanovení podílu se následně počítá se součtem energie vyrobené všemi dílčími zdroji.

Uvedené hodnoty energií a jejich zdroje musí být konzistentní pro všechna kritéria, ve kterých je s těmito hodnotami počítáno.