PAR.BU (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul PAR.BU - Stání pro autobus

Jedním ze specifik školských staveb je existence stání pro autobus používaný pro hromadnou dopravu žáků, studentů nebo zaměstnanců do školy nebo pro školní akce (výlety, lyžařské výcviky, …). Kredity je možné udělit za splnění podmínek dle Tab. PAR.BU.1. Konkrétní provedení záleží na frekvenci využívání. Prostor stání nemusí být nutně využíván pouze pro tento účel.

Tab.  PAR.BU.1: Hodnocení speciálního stání pro autobus

Stání pro autobus

Kredity KPAR.BU

Stání musí být umístěno tak, aby přístup k tomuto stání od budovy vedl pouze po pěších komunikacích, a vzdálenost od vchodu do objektu nesmí být větší než 200 m.

3