PEF.KE (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul PEF.KE - Faktor konstrukční prostorové efektivity

Na základě výměry podlahových ploch a projektové dokumentace se stanoví hodnota faktoru konstrukční prostorové efektivity. K tomu je potřeba určit výpočtové plochy, které jsou specifické pro toto kritérium: využitelná a základní.

Využitelná výpočtová plocha  (viz slovníček pojmů). Stejně jako vnitřní užitná plocha nezahrnuje plochu garáží a příslušných komunikací, počítá ovšem navíc i s využitelnými vnějšími plochami, jako např. plochy pochozích střech, teras, balkonů apod. Do využitelné výpočtové plochy pro prostorovou efektivitu se zahrnuje i vnitřní plocha výtahové kabiny v každém podlaží, které výtah obsluhuje.

Do využitelné výpočtové plochy pro prostorovou efektivitu tedy patří především tyto plochy:

  • obytné místnosti, kanceláře, učebny;
  • chodby a schodiště;
  • plochy konstrukčně spojené s budovou jako např. balkony, terasy, střešní terasy, pochozí střechy;
  • technická místnost, hobby místnost, úložné prostory, sociální zázemí, šatny apod.;
  • komunikační plochy (schodiště, výtahy, eskalátory).

Základní výpočtová plocha pro prostorovou efektivitu je využitelná výpočtová plocha pro prostorovou efektivitu doplněná o nevyužitelné plochy. Základní výpočtová plocha je vymezená vnějším obrysem budovy v každém podlaží v půdoryse (vnější líc obvodových konstrukcí a obrys předsazených konstrukcí, teras atp.). Garáže se do této plochy nezapočítávají. Taktéž se nezahrnují vnější předsazené konstrukce, jako jsou markýzy, konzoly, přesahy střech, apod.  Pro jiné započitatelné prostory v podlaží garáží, které se využívají i pro přístup k jiným prostorům než garážím, se uvažuje základní výpočtová plocha pro prostorovou efektivitu odpovídající obepsané ploše vnějšího líce dělicích konstrukcí příslušejícím k těmto započitatelným prostorům (tj. např. technická místnost včetně obklopujících stěn apod.).

Do základní výpočtové plochy se tedy navíc oproti využitelné výpočtové plochy započítávají především:

  • plochy trvale zastavěné svislými konstrukcemi (stěny, příčky, sloupy aj.);
  • dočasně zastavěné plochy (např. kotle, vzduchotechnické jednotky aj.);
  • prostupy vodorovnými konstrukcemi (šachty, světlíky, zrcadla schodišť aj.);
  • nepochozí střechy, prostory atria ve všech podlažích;
  • nevyužitelné půdní prostory.

Obr. PEF.KE.1: Znázornění využitelné a základní plochy pro prostorovou efektivitu – řez
Legenda: 1. běžné prostory sloužící k hlavnímu účelu budovy, 2. atria, 3. pochozí střechy, balkony a terasy, 4. nepochozí střechy, 5. instalační šachty, světlíky, 6. garáže, 7. technické místnosti, 8. schodiště, 9. výtahy

Obr. PEF.KE.2: Znázornění využitelné a základní plochy pro efektivitu – půdorys 1.NP

Na základě výměry podlahových ploch a projektové dokumentace se stanoví hodnota faktoru konstrukční prostorové efektivity dle vzorce:

$ H_{\textup{PEF.KE}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}VPF_{i}}{\sum_{i=1}^{n}ZPF_{i}} $

kde:

HPEF.KE je hodnota faktoru prostorové efektivity [-];

VPFi je využitelná výpočtová plocha pro prostorovou efektivitu i-tého podlaží [m2];

ZPFi základní výpočtová plocha pro prostorovou efektivitu i-tého podlaží [m2];

n počet podlaží objektu včetně střechy.

Pro výpočet hodnoty faktoru prostorové efektivity je vhodné rozepsat podlahové plochy dle jednotlivých podlaží a užít tabelární zpracování.