PMG.RD (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul PMG.RD - Míra zapojení cílových skupin v rámci projektu rodinného domu

Kredity za úroveň zapojení jsou přidělovány podle zapojení v příslušné fázi projektu. Dotčenou cílovou skupinou je koncový uživatel bytové jednotky v rodinném domě (viz slovníček pojmů).

Tab. PMG.RD.1: Kreditové ohodnocení zapojení koncových uživatelů bytové jednotky rodinného domu.

Fáze projektu

Kredity KPMG.RD

1.       Přípravná fáze  
Koncový uživatel bytové jednotky inicioval všechny nebo alespoň některou z těchto etap – podnět, iniciace projektu a formulace projektového záměru.

+1

Koncový uživatel bytové jednotky je cílovou skupinou a byl zahrnut do průzkumu potřeb.

+5

Koncový uživatel bytové jednotky byl seznámen s vyhodnocením průzkumu potřeb a podílel se na specifikaci projektového záměru a na formulaci zadání.

+5

2.       Projekt  
Koncový uživatel bytové jednotky je součástí procesu tvorby architektonické studie.

+5

Koncový uživatel bytové jednotky se podílí na výběru vhodného řešení.

+5

Koncový uživatel je součástí procesu podrobného návrhu technického řešení projektu v některé z projektových fází DSP, DPS, DSPS.

+1

3.       Realizace  
Koncový uživatel bytové jednotky byl seznámen s harmonogramem stavebních prací.

+3

Koncový uživatel bytové jednotky byl seznámen s omezeními pro běžný provoz.

+3

4.       Užívání stavby  
Koncový uživatel bytové jednotky nebo jím pověřená osoba (správce, facility manager, provozovatel technických zařízení…) byl seznámen s plánem údržby a revizí stavby nebo zařízení.

+5

Koncový uživatel bytové jednotky byl důkladně zaškolen k obsluze koncových zařízení a byl seznámen s konceptem technického řešení stavby.

+5

5.       Změna užívání stavby nebo demolice  
Koncový uživatel bytové jednotky byl v dostatečném předstihu informován o demolici stavby nebo o změně stavby.

+5