POC.SE (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul POC.SE - Měrná roční produkce svázaných emisí C2H4,ekv.

Hodnocení navazuje na výpočty spotřeby svázané energie v kritériu PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů. Vychází se ze stejného výkazu výměr a celkově se postupuje způsobem popsaným v kritériu PEE – jen s tím rozdílem, že do analýzy vstupují jednotkové svázané produkce emisí C2H4,ekv., které se přebírají z příslušných databází (viz kapitola A.4).

Z výpočtů vzejde celková suma produkce svázaných emisí C2H4,ekv., která se vztáhne na celkovou podlahovou plochu, viz Tab. POC.SE.1.

Tab. POC.SE.1: Stanovení měrné roční produkce svázaných emisí C2H4,ekv.

Položka

M.j.

Hodnota

Roční produkce svázaných emisí C2H4,ekv.

kg C2H4,ekv./a

Celková podlahová plocha

m2

HPOC.SE: Měrná roční produkce svázaných emisí C2H4,ekv.

kg C2H4,ekv./(m2·a)