PUD.NP (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul PUD.NP - Nakládání s půdou

Způsob nakládání s půdou je řešen z pohledu využití vytěžené půdy. Ta může být znovu využita na původním pozemku nebo odvezena k trvalé deponii. V obou případech je posuzován způsob ochrany vymývání půdních částic a vliv na životní prostředí. Kladně se hodnotí, pokud použití vytěžené půdy pozitivně ovlivní životní prostředí nebo pokud zemina slouží pro zájmy ochrany životního prostředí, přírody a krajiny.

Kredity za nakládání s půdou se přidělují podle Tab. PUD.NP.1.

Tab. PUD.NP.1: Nakládání s půdou – přidělení kreditů KPUD.NP

Způsob využití vytěžené půdy

Kredity KPUD.NP

Trvalá deponie mimo původní pozemek bez vegetační ochranné vrstvy a ponechána pomalé sukcesi (tzn. přirozenému vývoji). Nebezpečí vymývání deponie dešťovou vodou a postupný splach půdních částic do povrchových vod zapříčiňuje vznik sedimentů a znečištění vod (negativně ovlivněno životní prostředí v lokalitě deponie, bez dopadu na ochranu přírody a krajiny).

0

Trvalá deponie mimo původní pozemek bez vegetační ochranné vrstvy a ponechána pomalé sukcesi (tzn. přirozenému vývoji). Nebezpečí vymývání deponie dešťovou vodou a postupný splach půdních částic do povrchových vod zapříčiňuje vznik sedimentů a znečištění vod. Pozitivně ovlivněno životní prostředí v lokalitě deponie, nebo využití půdy pro zájmy ochrany životního prostředí.

2

Trvalá deponie mimo původní pozemek bez vegetační ochranné vrstvy a ponechána pomalé sukcesi (tzn. přirozenému vývoji). Nebezpečí vymývání deponie dešťovou vodou a postupný splach půdních částic do povrchových vod zapříčiňuje vznik sedimentů a znečištění vod. Využití půdy pro zájmy ochrany přírody a krajiny.

3

Trvalá deponie mimo původní pozemek ochráněna proti vymývání půdních částic dešťovou vodou přírodě blízkým (vegetačním) povrchem, popř. přírodě blízkými materiály (negativně ovlivněno životní prostředí v lokalitě deponie, bez dopadu na ochranu přírody a krajiny).

4

Trvalá deponie mimo původní pozemek ochráněna proti vymývání půdních částic dešťovou vodou přírodě blízkým (vegetačním) povrchem, popř. přírodě blízkými materiály. Pozitivně ovlivněno životní prostředí v lokalitě deponie, nebo využití půdy pro zájmy ochrany životního prostředí.

5

Trvalá deponie mimo původní pozemek ochráněna proti vymývání půdních částic dešťovou vodou přírodě blízkým (vegetačním) povrchem, popř. přírodě blízkými materiály. Využití půdy pro zájmy ochrany přírody a krajiny.

6

Využití vytěžené půdy na původním pozemku bez ochrany proti vymývání půdních částic dešťovou vodou (bez využití vytěžené půdy k ochraně životního prostředí a přírody a krajiny).

7

Využití vytěžené půdy na původním pozemku ochráněné proti vymývání půdních částic dešťovou vodou přírodě blízkým (vegetačním) povrchem, popř. přírodě blízkými materiály (bez využití vytěžené půdě k ochraně životního prostředí a přírody a krajiny).

8

Využití vytěžené půdy na původním pozemku a ochráněné proti vymývání půdních částic dešťovou vodou přírodě blízkým (vegetačním) povrchem, popř. přírodě blízkými materiály. Pozitivně ovlivněno životní prostředí v lokalitě, nebo využití půdy pro zájmy ochrany životního prostředí.

9

Využití vytěžené půdy na původním pozemku a ochráněné proti vymývání půdních částic dešťovou vodou přírodě blízkým (vegetačním) povrchem, popř. přírodě blízkými materiály. Využití půdy pro zájmy ochrany přírody a krajiny.

10

Pozn.: Mezilehlé hodnoty uvažovat nelze. V případně odlišného řešení se uvažuje nejbližší horší řešení uvedené v tabulce.