RAD.KR (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul RAD.KR - Koncentrace radonu

Kreditové ohodnocení splnění požadavků na kvalitu ochrany proti radonu ve fázi certifikace budovy se stanoví podle koncentrace radonu ve vnitřním vzduchu odpovídající minimální intenzitě větrání předepsané pro daný prostor nebo činnost. Provede se měření koncentrace radonu v jednotlivých místnostech obytného nebo pobytového prostoru v době, kdy je stavba provozně a funkčně dokončena a všechna technologická i technická zařízení včetně vytápění a větrání pracují v běžném režimu. Měření mohou provádět pouze subjekty vlastnící k dané činnosti povolení od SÚJB (jejich seznam je např. na www.sujb.cz). Minimální délka měření je jeden týden a jeho rozsah (počet měřených místností nebo prostorů v jednotlivých podlažích) určuje v souladu s metodickým postupem subjekt, který měření provádí. Současně s měřením koncentrace radonu se měří i intenzita větrání. Výsledky se zpracují podle typu posuzovaného prostoru takto:

  • u obytného prostoru se stanoví průměrná koncentrace radonu a průměrná intenzita větrání za celou dobu expozice detektorů;
  • u pobytového prostoru se stanoví průměrná koncentrace radonu a průměrná intenzita větrání za dobu pobytu (pracovní dobu).

Pro stanovení koncentrace radonu odpovídající minimální intenzitě větrání se za minimální intenzitu větrání považuje:

  • u obytného prostoru intenzita 0,3 h-1 (v souladu s ČSN EN 15665/Z1:2011);
  • u pobytového prostoru intenzita odpovídající minimálnímu požadavku pro daný prostor nebo činnost.

Koncentrace radonu odpovídající minimální intenzitě větrání se stanoví podle vztahu:

$ C_{\textup{vi}}=\frac{C_{\textup{i}}\cdot n_{\textup{mi}}}{n_{\textup{min}}}\left [ \textup{Bq/m}^{3} \right ]$

kde:

Cvi je výsledná koncentrace radonu v i-tém prostoru [Bq/m3];

Ci je průměrná koncentrace radonu změřená v i-tém prostoru [Bq/m3];

nmi je průměrná intenzita větrání i-tého prostoru v době měření Ci [h–1];

nmin je minimální intenzita větrání [h–1].

Podle vyhlášky č. 422/2016 Sb. musí být koncentrace radonu v obytném nebo pobytovém prostoru menší než referenční úroveň 300 B/m3. Na základě výsledných koncentrací radonu stanovených v jednotlivých (i-tých) prostorech se přidělí kredity KRAD.KR podle Tab. RAD.KR.1. Celkové vyhodnocení modulu vznikne váženým průměrem přes plochy.

Pokud jsou v různých prostorech naměřené různé koncentrace, pak se kredity přidělí pro každou část samostatně a výsledný kredit se stanoví jako vážený průměr v poměru ploch jednotlivých částí.

Tab. RAD.KR.1: Stanovení kreditů KRAD.KR za koncentraci radonu ve vnitřním vzduchu

Koncentrace radonu [Bq/m3]

Kredity KRAD.KR

≥ 300

0

299 – 250

2

249 – 200

4

199 – 150

6

149 – 100

8

< 100

10