RAD.RF (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul RAD.RF - Výskyt rizikových faktorů

Rizikové faktory, které mají potenciál zvýšit přísun radonu z podloží do budovy, jsou tři:

  • propustný podsyp o tloušťce větší než 50 mm pod podlahou kontaktního podlaží, v kterém se nachází obytné nebo pobytové prostory;
  • podlahové topení v podlaze kontaktního podlaží, v kterém se nachází obytné nebo pobytové prostory;
  • vysoký radonový index stavby.

Radonový index stavby se nesmí zaměňovat s radonovým indexem pozemku. Radonový index stavby určuje projektant postupem podle ČSN 73 0601:2019 na základě radonového indexu pozemku, výškové polohy základové spáry, plynopropustnosti zemin a koncentrace radonu v zeminách na úrovni základové spáry, úprav podloží majících vliv na plynopropustnost a přítomnosti podzemní vody.

Výskyt rizikových faktorů se hodnotí dle Tab. RAD.RF.1.

Tab. RAD.RF.1: Přidělení kreditů KRAD.RF na základě výskytu rizikových faktorů

Výskyt rizikových faktorů

Kredity KRAD.RF

Budova s rizikovým faktorem.

0

Budova bez rizikových faktorů.

2