RAD.VM (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul RAD.VM - Výsledky měření

Na rozdíl od nově projektovaných staveb může ve stávajících stavbách radon pocházet i ze stavebních materiálů. V obytných nebo pobytových prostorách každé stavby se proto před její rekonstrukcí provede měření koncentrace radonu a příkonu prostorového dávkového ekvivalentu. Hodnota příkonu prostorového dávkového ekvivalentu signalizuje, zda zdrojem radonu jsou, nebo nejsou stavební materiály. Tato měření mohou provádět pouze subjekty vlastnící k dané činnosti povolení od SÚJB (jejich seznam je např. na www.sujb.cz). Podle výsledků měření a stavebnětechnického průzkumu se navrhne způsob a rozsah protiradonových opatření.

Zatřídění podle Tab. RAD.VM.1 a Tab .RAD.VM.2 se provádí podle nejvyšší změřené koncentrace radonu.

Tab. RAD.VM.1: Ohodnocení koncentrace radonu ve stavbě

Koncentrace radonu ve stavbě

KRS

větší než 200 Bq/m3

0

v intervalu <100 – 200> Bq/m3

1

menší než 100 Bq/m3

2

 

Tab. RAD.VM.2: Ohodnocení maximálního příkonu prostorového dávkového ekvivalentu

Maximální příkon prostorového dávkového ekvivalentu

MPE

větší než 0,4 µGy/h

0

v intervalu <0,2 – 0,4> µGy/h

1

menší než 0,2 µGy/h

2

Kreditové ohodnocení modulu RAD.VM se spočte dle vzorce:

kde:

$ K_{\textup{RAD.VM}}=KRS+MPE $

KRAD.VM je kreditové ohodnocení výsledků měření;

KRS je ohodnocení koncentrace radonu ve stavbě;

MPE je ohodnocení maximálního příkonu prostorového dávkového ekvivalentu.