RIZ.PD (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul RIZ.PD - Umístění stavby na poddolovaném území

Poddolovaným územím nazýváme území v dosahu hlubinné těžby užitkových nerostů. Povrchové stavby na poddolovaném území jsou v době své životnosti vystaveny vlivům deformací terénu, které se projevují jako spojitá či nespojitá přetvoření terénu.

Navrhování staveb na poddolovaném území se řídí obecně platnými normami pro navrhování. Základní požadavky na zajištění staveb nebo strojně technologického zařízení stanoví norma ČSN 730039 Navrhování objektů na poddolovaném území. Mapa poddolovaných území je volně přístupná na stránkách České geologické služby – Geofond (https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani).

Návrh stavby v souvislosti s geologickými podmínkami poddolovaného území řeší příslušný stavební úřad a jeho předpisy. Metodika SBToolCZ se zabývá pouze umístěním stavby v lokalitě, kde docházelo k důlní činnosti, a proto se zde můžou vyskytovat rizika s touto činností spojená.

Kreditové hodnocení umístění stavby v poddolovaném území je uvedeno v Tab. RIZ.PD.1.

Tab. RIZ.PD.1: Kreditové hodnocení rizik spojených se stavbou na poddolovaném území

Umístění budovy Kredity KRIZ.PD
Budova je umístěna v poddolovaném území, kde dosud nedošlo k ustálení geologických podmínek. 0
Budova je umístěna v poddolovaném území, kde již došlo k ustálení geologických podmínek. 5
Budova není umístěna na poddolovaném území. 10

V případě potřeby je možné použít mezilehlé hodnoty, jejich použití je podmíněno řádným zdůvodněním.