RIZ.TS (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul RIZ.TS - Rizika spojená s technickou seizmicitou

Technická seizmicita představuje lokální seizmicitní účinky, vyvolané dopravou, trhacími pracemi, průmyslovou činností, pulzací vodního proudu, apod. Intenzita a charakter otřesů závisí na geologických poměrech, druhu základové půdy, stavu a hmotnosti objektů, typu základové konstrukce, na rychlosti a zrychlení vozidel, u odstřelů na druhu a velikosti nálože, jejího upnutí vzhledem k průběhu volných ploch v masivu, časování odstřelu a geometrii odstřelu.

Posuzování vlivů technické seizmicity na občanské, bytové a průmyslové objekty je řízeno normou ČSN 73 0040.

Kreditové hodnocení zamezení rizik spojených s technickou seizmicitou je uvedeno v Tab. RIZ.TS.1.

 Tab. RIZ.TS.1: Kreditové hodnocení zamezení rizik spojených s technickou seizmicitou

Požadavek Kredity KRIZ.TS
Budova je ohrožena technickou seizmicitou a leží na podloží snadno přenášející vibrace (např. skalní podklad v malých hloubkách pod povrchem terénu, vysoká hladina podzemní vody, …). 0
Budova je ohrožena technickou seizmicitou a leží na podloží hůře přenášející vibrace (např. horniny s nízkou únosností, hladina podzemní vody 3 m a více, …). 5
Budova není ohrožena technickou seizmicitou. 10

V případě potřeby je možné použít mezilehlé hodnoty, jejich použití je podmíněno řádným zdůvodněním.