SOD.NS (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul SOD.NS - Stavební a demoliční odpad uložený na skládce

Počet kreditů KSOD.NS je udělen dle Tab. SOD.NS.1 na základě toho, kolik stavebního odpadu bude vyprodukováno a kolik bude muset být odstraněno. Množství stavebního odpadu vždy vychází z plánu odpadového hospodářství a vždy je nutné doložit jeho využití:

  • čestným prohlášením v případě, že stavební odpad byl mechanicky upraven na stavbě (např. drcení betonu);
  • přejímacím listem z recyklačního střediska, které přijalo stavební odpad k recyklaci (vždy musí být uvedeno množství stavebního odpadu, které bylo přijato);
  • položkovým rozpočtem;
  • potvrzením o převzetí od provozovatele zařízení k využití, sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu (za předpokladu, že dojde k využití odpadu).

V případě hodnocení návrhu budovy nejsou tyto dokumenty k dispozici, stačí doložit požadavek na způsob zpracování daných objemů materiálů. 

Pokud není relevantně doložena informace, jakým způsobem bylo se stavebním odpadem naloženo, počítá se s nejhorší možností – uložením na skládce.

Hmotnostní podíl stavebního a demoličního odpadu uloženého na skládce se spočte jako:

 

$ POUS=\frac{m_{\textup{US}}}{m_{\textup{tot}}}\cdot 100\left[ \% \right] $

kde:

POUS je hmotnostní podíl stavebního a demoličního odpadu uloženého na skládce [%];

mUS je hmotnost stavebního a demoličního odpadu uloženého na skládce [t];

mtot je hmotnost stavebního a demoličního odpadu [t]*

*Do celkové hmotnosti stavebního a demoličního odpadu mtot nejsou započítány nebezpečné odpady (podmíněně vyloučeny z recyklace) a odpady, které jsou vyloučeny z recyklace dle Tab. SOD.1.

Tab. SOD.NS.1 Kreditové ohodnocení stavebního a demoličního odpadu uloženého na skládce

Hmotnostní podíl stavebního a demoličního odpadu uloženého na skládce POUS [%]

Kredity KSOD.NS

≥ 20

0

14

4

8

8

≤ 4

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.