SOD.NS (vm.1)

Počet kreditů KSOD.NS je udělen dle Tab. SOD.NS.1 na základě toho, kolik stavebního odpadu bude vyprodukováno a kolik bude muset být odstraněno. Množství stavebního odpadu vždy vychází z plánu odpadového hospodářství a jeho využití je nutné doložit:

  • čestným prohlášením v případě, že stavební odpad byl mechanicky upraven na stavbě (např. drcení betonu);
  • přejímacím listem z recyklačního střediska, které přijalo stavební odpad k recyklaci (vždy musí být uvedeno množství stavebního odpadu, které bylo přijato);
  • položkovým rozpočtem;
  • potvrzením o převzetí od provozovatele zařízení k využití, sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu (tedy za předpokladu, že to z toho zařízení asi nebude odstraněno a ale dojde k využití odpadu).

V případě hodnocení návrhu budovy nejsou tyto dokumenty k dispozici a stačí doložit požadavek na to, jaký objem materiál má být jakým způsobem zpracován.

Pokud informace o množství a způsobu, jakým bylo se stavebním odpadem naloženo, není relevantně doloženo, pak se počítá s nejhorší možností a tedy s uložením na skládce.

Hmotnostní podíl stavebního a demoličního odpadu uloženého na skládce se spočte jako:

kde:

$ POUS=\frac{m_{\textup{US}}}{m_{\textup{tot}}}\cdot 100\left[ \% \right] $

POUS je hmotnostní podíl stavebního a demoličního odpadu uloženého na skládce [%];

mUS je hmotnost stavebního a demoličního odpadu uloženého na skládce [t];

mtot je hmotnost stavebního a demoličního odpadu [t]*

*Do celkové hmotnosti stavebního a demoličního odpadu mtot nejsou započítány odpady nebezpečné, tedy ty, které jsou podmíněně vyloučeny z recyklace a odpady, které jsou vyloučeny z recyklace dle Tab. SOD.1.

Tab. SOD.NS.1 Kreditové ohodnocení stavebního a demoličního odpadu uloženého na skládce

Hmotnostní podíl stavebního a demoličního odpadu uloženého na skládce POUS [%]

Kredity KSOD.NS

≥ 20

0

14

4

8

8

≤ 4

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.