SOD.RC (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul SOD.RC - Stavební a demoliční odpad k recyklaci

Kredity KSOD.RC jsou uděleny dle Tab. SOD.RC.1 na základě toho, kolik stavebního odpadu bude recyklováno. Množství recyklovaného stavebního odpadu vždy vychází z plánu odpadového hospodářství a je nutné ho doložit:

  • čestným prohlášením v případě, že stavební odpad byl mechanicky upraven na stavbě (např. drcení betonu);
  • přejímacím listem z recyklačního střediska, které přijalo stavební odpad k recyklaci (vždy musí být uvedeno množství stavebního odpadu, které bylo přijato)

V případě hodnocení návrhu budovy nejsou tyto dokumenty k dispozici. Stačí doložit požadavek, jaký objem materiálu má být jakým způsobem zpracován.

Pokud není relevantně doložena informace, jakým způsobem bylo se stavebním odpadem naloženo, počítá se s nejhorší možností – uložením na skládce.

Hmotnostní podíl stavebního a demoličního odpadu určeného k recyklaci se spočte jako:

kde:

$ POR=\frac{m_{\textup{RE}}}{m_{\textup{tot}}}\cdot 100\left[ \% \right] $

POR je hmotnostní podíl stavebního a demoličního odpadu určeného k recyklaci [%];

mRE je hmotnost stavebního a demoličního odpadu recyklovaného [t];

mtot je hmotnost stavebního a demoličního odpadu [t]

*Do celkové hmotnosti stavebního a demoličního odpadu mtot nejsou započítány nebezpečné odpady (podmíněně vyloučeny z recyklace) a odpady, které jsou vyloučeny z recyklace dle Tab. SOD.1.

Tab.SOD.RC.1  Kreditové ohodnocení stavebního a demoličního odpadu k recyklaci

Hmotnostní podíl stavebního a demoličního odpadu, který byl recyklován POR [%]

Kredity KSOD.RC

≤ 50

0

70

4

80

8

≥ 90

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.