TKL.TE (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul TKL.TE - Nejvyšší denní teplota vzduchu

Projektová dokumentace musí obsahovat výpočty tepelné stability místnosti v letním období alespoň jedné kritické místnosti. Pro kritickou místnost (vnitřní prostor) musí být vypočítána nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období θai,max v °C. Nejvyšší denní teplota v letním období musí splňovat podmínku θai,maxθai,max,N. θai,max,N je požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období v °C, která je pro stavby pro bydlení stanovena na 27 °C. U obytných budov je možné připustit překročení požadované hodnoty nejvýše o 2 °C na souvislou dobu nejdéle 2 hodiny během normového dne, pokud s tím investor (stavebník, uživatel) souhlasí.

Pro bytové domy s více jak 30 byty je požadováno provedení výpočtu pro více místností. Na každých 30 bytů v bytovém domě připadá jedna výpočtová kritická místnost. Do výsledného hodnocení vstupuje místnost s nejméně příznivým výsledkem.

Vyhodnocení modulu TKL.TE se vyhotoví pomocí Tab. TKL.TE.1.

Tab. TKL.TE.1: Kreditové hodnocení výpočtové nejvyšší denní teploty vzduchu

Maximální výpočtová teplota vzduchu θai,max

Kredity KTKL.TE

< 26 °C

2

< 27 °C

1

< 29 °C 2)

0

2) Při překročení požadované hodnoty 27 °C nejvíce o 2 °C po souvislou dobu nejvíce 2 hodin během normového dne je nutno k výpočtu doložit písemný souhlas investora (stavebníka, uživatele).