UPV.SS

V tomto modulu se hodnotí různé způsoby snižování spotřeby pitné vody. Jedná se o nahrazení pitné vody pro zavlažování vodou dešťovou, čištěnou odpadní nebo vodou určenou jako nepitnou – např. vodou z místního zdroje, která je vhodná k plánovanému účelu, ale nemá testy podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Dále je posuzováno čištění odpadní vody a zároveň její použití v budově nebo vsakování na pozemku. Kredity mohou být přiděleny také za monitorování spotřeby vody v budově napojené na systém Facility Managementu, což může pomoci optimalizovat spotřebu vody.

Kredity za jednotlivá opatření jsou přidělovány podle tabulek Tab. UPV.SS.1, Tab. UPV.SS.2Tab. UPV.SS.3. Výsledné kreditové ohodnocení za modul UPV.SS se spočte podle vzorce:

                KUPV.SS = KUPV.SS.1 + KUPV.SS.2 + KUPV.SS.3

kde:

KUPV.SS.1 je kreditové ohodnocení snižování spotřeby pitné vody na zavlažování (Tab. UPV.SS.1)

KUPV.SS.2 je kreditové ohodnocení snižování spotřeby pitné vody čištěním odpadních vod (Tab. UPV.SS.2)

KUPV.SS.3 je kreditové ohodnocení snižování spotřeby pitné vody prostřednictvím sledování její spotřeby (Tab. UPV.SS.3)

Tab. UPV.SS.1: Kreditové ohodnocení snižování spotřeby pitné vody na zavlažování

Zavlažování vnějších ploch

Kredity KUPV.SS.1

Pokud budova má vnější zavlažované plochy; pokrytí ≥ 50 % spotřeby vodou dešťovou, vyčištěnou odpadní vodou nebo vodou určenou jako nepitnou.

1

Pokud budova má vnější zavlažované plochy; pokrytí 100 % spotřeby vodou dešťovou, vyčištěnou odpadní vodou nebo vodou určenou jako nepitnou.

2

Budova nemá vnější zavlažované plochy

2

Tab. UPV.SS.2: Kreditové ohodnocení snižování spotřeby pitné vody čištěním odpadních vod

Čištění odpadních vod

Kredity KUPV.SS.2

Použití systému čištění odpadní vody na ≥ 50 % objemu odpadní vody a její vsakování na pozemku.

1

Použití systému čištění odpadní vody na ≥ 50 % objemu odpadní vody a zároveň její opětovné použití v budově nebo na pozemku budovy.

2

Tab. UPV.SS.3:  Kreditové ohodnocení snižování spotřeby pitné vody prostřednictvím sledování její spotřeby

Sledování spotřeby pitné vody

Kredity KUPV.SS.3

Sledování spotřeby pitné vody napojené na Facility Management systém budovy.

1