VIZ.CB (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul VIZ.CB - Činitel denní osvětlenosti

Základní požadavky týkající se činitele denní osvětlenosti v obytných místnostech jsou uvedeny v ČSN 73 0580-2 a v ČSN EN 17037. Splnění hodnot činitele denní osvětlenosti se ověřuje ve dvou kontrolních bodech umístěných na srovnávací rovině ve výšce 0,85 m nad podlahou. Půdorysně jsou kontrolní body umístěné 1 m od bočních stěn a v polovině hloubky místnosti, nejdále však 3 m od okna (viz. Obr. VIZ.CB.1).

Obr. VIZ.CB.1: Poloha kontrolních bodů v jednostranně osvětlené obytné místnosti

Pro obytné místnosti platí požadavky:

  • Minimální hodnota činitele denní osvětlenosti je v obou kontrolních bodech Dmin = 0,7 % a zároveň průměr z obou těchto hodnot musí být nejméně Dm = 0,9 %.
  • Jsou-li osvětlovací otvory ve dvou stýkajících se stěnách, stačí, jsou-li požadavky splněny alespoň v jedné dvojici kontrolních bodů.

Splnění těchto požadavků více méně zajišťuje splnění požadavků kladených na běžné zrakové činnosti (min. D = 1,5%) v blízkosti okna. Některé domácí práce (šití, pletení a podobně) však spadají do vyšší třídy zrakových činností.

Kreditové ohodnocení dané obytné místnosti je, při splnění požadavků podle ČSN 73 0580-2 následující:

$ K_{\textup{VIZ.CB}}=\frac{10\cdot B_{1,5}}{B_{celk}} $

kde:

KVIZ.CB je kreditové ohodnocení činitele denní osvětlenosti dané obytné místnosti;

B1,5 je počet kontrolních bodů, v nichž je hodnota činitele denní osvětlenosti 1,5 % a více[-];

Bcelk je celkový počet uvažovaných kontrolních bodů na srovnávací rovině[-].

Kritérium se hodnotí u obytných místností všech bytů, přičemž u obdobně stíněných místností a u místností s obdobnými rozměrovými charakteristikami v kombinaci s obdobnou charakteristikou osvětlovacích otvorů lze splnění požadavků na množství denního světla odhadovat. Není tedy nutné stanovit činitel denní osvětlenosti ve všech obytných místnostech.

Pokud je kreditové ohodnocení v různých místnostech odlišné, kreditové ohodnocení daného modulu se stanoví aritmetickým průměrem přes počet místností.