VPR.MU (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul VPR.MU - Multifunkční využití pozemků a budov terciárního vzdělávání

Pestrost funkční náplně budov přispívá k vyšší míře jejich využití, synergickými sociálními a ekonomickými efekty pomáhá pozitivně ovlivňovat život v širším okolí stavby. Tyto synergické efekty eliminují syndrom „mrtvých“ měst nebo čtvrtí, kdy monotematická provozní náplň administrativních budov vede k vylidnění těchto lokalit mimo pracovní dobu. Zároveň možnost multifunkčního využití budov umožňuje poskytnout pracovníkům doplňkové služby a zvyšuje ekonomickou atraktivnost lokality. Diverzifikovaná a pestrá provozní skladba budov zároveň umožňuje efektivnější a rovnoměrnější využití energetických systémů a zdrojů v rámci denního, případně týdenního či ročního cyklu, v případě administrativních budov např. využití přebytečných tepelných zisků pro jiné provozy.

Cílem hodnocení je pozitivně motivovat k multifunkčnímu využití objektu, které přispívá ke zkvalitnění veřejného prostoru. Skutečné využití je dáno ekonomickými faktory, proto se hodnotí v tomto případě kvalita stavby v úrovni návrhu stavby. Předpokládaná provozní náplň musí být v souladu s územním plánem lokality.

Interakce mezi školou a veřejností je důležitým sociálně výchovným prvkem. Může být realizována různou formou, nejčastěji např. formou uměleckých vystoupení studentů, prezentací výtvarných prací, společných setkávání u příležitostí svátků a významných dní v roce atd. Pro tyto příležitosti a aktivity je žádoucí vytvořit vhodný multifunkční prostor včetně odpovídajícího zázemí.

Tab. VPR.MU.1: Multifunkční využití ve vysokoškolských budovách

Využití budovy pro účely bydlení

KVPR.MU.1

Vysokoškolská budova neobsahuje prostory pro bydlení.

0

Vysokoškolská budova obsahuje jednu bytovou jednotkou pro bydlení.

3

Vysokoškolská budova obsahuje dvě a více bytové jednotky pro bydlení.

5

Využití budovy pro komerční účely

KVPR.MU.2

Vysokoškolská budova neobsahuje další komerční plochy mimo administrativní nebo není splněn požadavek na provozně oddělený vstup, zásobování a samostatně provozovatelné a účtovatelné systémy TZB.

0

Vysokoškolská budova obsahuje další komerční plochy mimo administrativní část ≤ 10 % celkové podlahové plochy budovy nebo s minimálně jednou samostatnou komerční jednotkou. Tato část musí mít provozně oddělený vstup, zásobování a samostatně provozovatelné a účtovatelné systémy TZB.

3

Vysokoškolská budova obsahuje další komerční plochy mimo administrativní část o velikosti nad 10 % celkové podlahové plochy budovy nebo s dvěma a více samostatnými komerčními jednotkami. Tato část musí mít provozně oddělený vstup, zásobování a samostatně provozovatelné a účtovatelné systémy TZB.

5

 

Multifunkční využití prostor budovy

KVPR.MU.3

V objektu existuje vnitřní multifunkční prostor umožňující interakci mezi školou a veřejností formou prezentace výsledků školní činnosti.

+3

Vnitřní multifunkční prostor je logicky napojen na hlavní vstup do školy a nedochází tak k nežádoucímu mísení provozů

+1

Prostor je vybaven alespoň jedním chytrým interiérovým řešením, které vyhovuje multifunkčnímu provozu (schodiště využitelné jako hlediště, interiérový schod využitelný jako jeviště, prvky pro vystavení a zavěšení výtvarných prací atp.)

+1

Existuje přímá provozní vazba multifunkčního prostoru na hygienické zázemí pro návštěvníky

+1

Existuje přímá provozní vazba multifunkčního prostoru na zázemí jídelny nebo kuchyňky pro možnost cateringových služeb

+1

Multifunkční využití pozemků budovy pro veřejnost

KVPR.MU.4

V rámci areálu školy existuje venkovní multifunkční prostor umožňující interakci mezi školou a veřejností formou prezentace výsledků školní činnosti

+3

Venkovní multifunkční prostor je logicky napojen na hlavní vstup do školy, je umístěn v rámci areálu

+2

Prostor je vybaven zázemím (např. sklad venkovního nábytku, sklad venkovní audio a video techniky apod.)

+1

Prostor je vybaven speciálním technickým systémem pro venkovní aktivity např.

venkovní osvětlení, ozvučení apod.

+1

Existuje přímá provozní vazba multifunkčního prostoru na hygienické zázemí pro návštěvníky

+1

Existuje přímá provozní vazba multifunkčního prostoru na možnost cateringových služeb

+1

 

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví podle vzorce

 

KVPR.MU = KVPR.MU.1 + KVPR.MU.2 + KVPR.MU.3 + KVPR.MU.4

 

Kde:

KVPR.MU  je kreditové ohodnocení multifunkčního využití vysokoškolské budovy;

KVPR.MU.1              je kreditové ohodnocení využití budovy pro účely bydlení;

KVPR.MU.2              je kreditové ohodnocení využití budovy pro komerční účely;

KVPR.MU.3              je kreditové ohodnocení multifunkčního využití prostor budovy,

KVPR.MU.4              je kreditové ohodnocení multifunkčního využití pozemků pro veřejnost.